Ame­rič­ke kom­pa­ni­je us­ta­le pro­tiv Trum­po­ve za­bra­ne

So­li­dar­nost Za­tva­ra­nje vra­ta iz­bje­gli­ca­ma po­kre­nu­lo val ne­go­do­va­nja u tvrt­ka­ma

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - TO­MIS­LAV PI­LI

Ap­ple, Mi­cro­soft i Go­ogle nu­de prav­nu po­moć zaposlenicima, Air­b­nb bes­plat­no sta­no­va­nje, a šef Tes­le lo­bi­ra kod pred­sjed­ni­ka

Kor­po­ra­tiv­na Ame­ri­ka - pr­vens­tve­no teh­no­lo­ške kom­pa­ni­je snaž­no se us­pro­ti­vi­la ured­bi pred­sjed­ni­ka Do­nal­da Trum­pa o za­bra­ni ula­ska u SAD dr­žav­lja­na se­dam ve­ći­nom mus­li­man­skih dr­ža­va. Za­bra­nu ula­ska na tri mje­se­ca osu­di­li su Ap­ple, Mi­cro­soft, Net­flix, Uber, Air­b­nb i Tes­la Mo­tors ko­ji zna­čaj­no ovi­se o ino­zem­nim struč­nja­ci­ma. No, ni­je sve os­ta­lo sa­mo na dek­la­ra­tiv­noj ra­zi­ni, pa su mno­ge kom­pa­ni­je po­du­ze­le i kon­kret­ne ko­ra­ke.

Kon­kret­ni po­te­zi

Pre­ma in­ter­nim do­pi­si­ma u ko­je su uvid ima­li me­di­ji, ve­će kom­pa­ni­je po­put Ap­plea, Mi­cro­sof­ta i Go­oglea po­nu­di­le su prav­nu po­moć svo­jim zaposlenicima po­ri­jek­lom iz Si­ri­je, Ira­ka, Ira­na, Li­bi­je, So­ma­li­je, Su­da­na i Je­me­na. Go­ogle je oti­šao i ko­rak da­lje, pa je stvo­rio če­ti­ri mi­li­ju­na do­la­ra vri­je­dan fond za po­moć u rje­ša­va­nju kri­ze pro­izaš­le Trum­po- vom ured­bom. Od to­ga je dva mi­li­ju­na do­la­ra pri­kup­lje­no od do­na­ci­ja za­pos­le­ni­ka. Osim Vi­so­kom po­vje­re­ni­ku UN-a za (UNHCR), no­vac će bi­ti na­mi­je­njen još tri­ma ame­rič­kim or­ga­ni­za­ci­ja­ma za po­moć iz­bje­gli­ca­ma i za­šti­tu ljud­skih pra­va. U do­pi­su zaposlenicima iz­vr­š­ni di­rek­tor Go­oglea Sun­dar Pic­hai is­ti­če ka­ko za­bra­na iz­rav­no utje­če na 187 za­pos­le­ni­ka kom­pa­ni­je.

“Za­bri­nu­ti smo zbog utje­ca­ja ove ured­be i bi­lo ko­jeg pri­jed­lo­ga ko­ji mo­že uves­ti ograničenja zaposlenicima Go­oglea, nji­ho­vim obiteljima ili mo­že stvo­ri­ti pre­pre­ke priv­la­če­nju ta­le­na­ta u SAD”, na­vo­di se u priopćenju Go­oglea. Air­b­nb je obja­vio ka­ko će omo­gu­ći­ti bes­pla­tan stam­be­ni pros­tor za oso­be za­hva­će­ne ured­bom ko­ja bi, pre­ma Trum­po­voj za­mis­li, tre­ba­la spri­je­či­ti te­ro­ris­tič­ke na­pa­de u SADu.

Otvo­ri­te vra­ta Ame­ri­ke

“Za­bra­nji­va­nje ula­ska u SAD iz­bje­gli­ca­ma i lju­di­ma ko­ji ni­su pri­jet­nja sa­mo za­to što do­la­ze iz odre­đe­ne zem­lje ni­je u re­du i mo­ra­mo se so­li­da­ri­zi­ra­ti s oni­ma na ko­je ured­na utje­če. Vra­ta Ame­ri­ke tre­ba­ju os­ta­ti otvo­re­na”, iz­ja­vio je Bri­an Che­sky, iz­vr­š­ni di­rek­tor Air­b­n­ba. Što mis­li u po­te­zu pred­sjed­ni­ka jas­no je dao do zna­nja Howard Sc­hul­tz, glav­ni iz­vr­š­ni di­rek­tor lan­ca ka­fe­te­ri­ja Star­buc­ks. Ta će kom­pa­ni­ja u slje­de­ćih pet go­di­na za­pos­li­ti 10.000 iz­bje­gli­ca, a u po­čet­ku će se fo­ku­si­ra­ti na oso­be ko­je su ra­di­le s ame­rič­kim voj­nim sna­ga­ma kao pre­vo­di­te­lji i os­ta­lo po­moć­no osob­lje.

Od­go­vor teh­no­lo­ških kom­pa­ni­ja bio je si­lo­vit ko­li­ko je god mo­gao bi­ti, ocje­nju­je Eric Tal­ley, pro­fe­sor tr­go­vač­kog pra­va na Co­lum­bia Law Sc­ho­ol. Čel­ni­ci Tes­le i Ube­ra, Elon Musk i Tra­vis Ka­lan­cik, obja­vi­li su na Twit­te­ru da će stav teh­no­lo­ških kom­pa­ni­ja iz­ni­je­ti na sa­vjet­nič­kom vi­je­ću pred­sjed­ni­ka Trum­pa, či­ji su čla­no­vi.

ZA­BRI­NU­TI SMO ZBOG UTJE­CA­JA URED­BE KO­JA

MO­ŽE UVES­TI OGRANIČENJA NA­ŠIM ZAPOSLENICIMA I NJHOVIM OBITELJIMA, STO­JI U PRIOPĆENJU GO­OGLEA

REUTERS

Star­buc­ks je naj­a­vio za­poš­lja­va­nje 10.000 iz­bje­gli­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.