Lon­don­ski cr­ni tak­si­ji do­la­ze u Eu­ro­pu

Izvoz­na ofen­zi­va Pro­izvo­đač tak­si­ja pre­go­va­ra s Am­s­ter­da­mom, Os­lom, Pa­ri­zom i Ber­li­nom

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Pre­poz­nat­lji­vi lon­don­ski tak­si­ji već slje­de­će go­di­ne mo­gli bi pre­pla­vi­ti eu­rop­ske gra­do­ve. Pre­ma pi­sa­nju bri­tan­skih me­di­ja, tvrt­ka Lon­don Taxi Com­pany (LTC) - od 2013. u vlas­niš­tvu ki­ne­skog Ge­elya ko­ji je vlas­nik i šved­skog Vol­va - u pre­go­vo­ri­ma je s ne­ko­li­ko europ­skih gra­do­va. Ka­ko na­vo­di Reuters, čel­ni­ci LTC-a po­sje­ti­li su ne­dav­no Os­lo, Am­s­ter­dam, Bar­ce­lo­nu, Pariz i Ber­lin u po­tra­zi za no­vim tr­ži­šti­ma. Iz­vr­š­ni di­rek­tor Chris Gub­bey tvr­di ka­ko su do­iz­bje­gli­ce bi­li mnoš­tvo po­zi­tiv­nih re­ak­ci­ja, ali za sa­da ne ot­kri­va ko­ji će grad bi­ti pr­vi ino­zem­ni ku­pac vo­zi­la ko­ja su pos­ta­la dio po­pu­lar­ne kul­tu­re. No, tvr­di da će pr­ve is­po­ru­ke kre­nu­ti 2018. go­di­ne.

Me­đu­tim, priz­na­je da će se bi­ti te­ško pro­bi­ti na tr­ži­šte tak­si vo­zi­la gdje već de­set­lje­ći­ma do­mi­ni­ra ne­ko­li­ko mar­ki, pr­vens­tve­no nje­mač­kih vo­zi­la. LTC kup­ci­ma nu­di hi­brid­nu ver­zi­ju mo­de­la TX 5 ko­ja mo­že pri­je­ći 112 ki­lo­me­ta­ra is­klju­či­vo na elek­trič­ni po­gon. “No­vi zah­tje­vi o ko­li­či­ni štet­nih tva­ri u is­pu­hu zna­če da su gra­do­vi vr­lo za­in­te­re­si­ra­ni za na­ša vo­zi­la”, ka­že Gub­bey za The Te­le­graph. LTC pos­to­ji još od 1899. go­di­ne, a Gub­bey ka­že ka­ko tre­nut­no pro­izvo­de 1000 vo­zi­la go­diš­nje u tvor­ni­ci u Co­ven­tryu. Me­đu­tim, do kra­ja ovog de­set­lje­ća pro­izvod­nja će se uve­ća­ti za de­set pu­ta. U no­vi po­gon ko­ji se na­la­zi po­red pos­to­je­ćeg iz ko­jeg iz­la­ze ko­nven­ci­onal­ni mo­de­li s di­zel­skim mo­to­rom ulo­že­no je 300 mi­li­ju­na fun­ti.

REUTERS

Is­po­ru­ke kre­ću 2018.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.