SKU­PI­NA BA­NA­KA TUŽI TOSHIBU I TRA­ŽI MILIJUNE

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

No­vi pro­ble­mi za Toshibu. Sku­pi­na ja­pan­skih ba­na­ka na­mje­ra­va tu­ži­ti ja­pan­ski kon­glo­me­rat zbog ra­ču­no­vod­stve­nog skan­da­la iz 2015. ka­da je ot­kri­ve­no da je kom­pa­ni­ja na­pu­hi­va­la do­bit. To je kas­ni­je do­ve­lo do ot­pi­sa od vi­še mi­li­jar­di do­la­ra. Mit­su­bi­shi UFJ te Ban­king Corp. u po­ne­dje­ljak su naj­a­vi­li da će u tuž­bi tra­ži­ti od­šte­tu od 8,7 mi­li­ju­na do­la­ra jer se pad To­shi­bi­ne di­oni­ce ne­ga­tiv­no odra­zio na mi­ro­vin­ski por­t­felj nji­ho­vih kli­je­na­ta. Iz­vo­ri Re­uter­sa is­ti­ču ka­ko slič­ne tuž­be pri­pre­ma­ju i dru­ge dvi­je ban­ke, Su­mi­to­mo Mit­sui Trust Bank te Mi­zu­ho Trust & Ban­king. Pod­sje­ti­mo, proš­log lis­to­pa­da Toshibu je tu­ži­lo 45 ino­zem­nih ins­ti­tu­ci­onal­nih inves­ti­to­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.