SONY OČE­KU­JE GU­BI­TAK NA PRO­DA­JI DVD DISKOVA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Sony je u po­ne­dje­ljak obja­vio da je re­zer­vi­rao 976 mi­li­ju­na do­la­ra u svom film­skom odje­lu zbog mo­gu­ćih gu­bi­ta­ka u če­t­vr­tom tro­mje­se­čju us­li­jed pa­da po­traž­nje za DVD-ima. Pad pro­fi­ta­bil­nos­ti pro­da­je DVD diskova te blu-ray diskova u skla­du je s pa­dom cje­lo­kup­nog tr­ži­šta, pri­op­ći­la je kom­pa­ni­ja. Pro­da­ju te vr­ste me­di­ja sve vi­še pri­tiš­će vi­deo stre­aming. Sony po­ku­ša­va udah­nu­ti no­vi ži­vot pro­da­ji me­dij­skog sa­dr­ža­ja, ali su je na­pre­dak vr­lo spor što je kom­pa­ni­ja priz­na­la i proš­log stu­de­nog.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.