Za­oš­tre­na utr­ka za pred­sjed­ni­ka

Iz­bo­ri u Fran­cu­skoj Ne­ovis­ni Em­ma­nu­el Ma­cron pu­še za vrat vo­de­ćem dvoj­cu

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Afe­ra Franço­isa Fil­lo­na te iz­bor Be­no­ita Ha­mo­na za pred­sjed­nič­kog kan­di­da­ta So­ci­ja­lis­tič­ke stran­ke oja­ča­li su šan­se neo­vis­nog Em­ma­nu­ela Ma­cro­na, ne­ka­daš­njeg mi­nis­tra gos­po­dar­stva, da pos­ta­ne slje­de­ći fran­cu­ski predsjednik. Pre­ma naj­no­vi­joj an­ke­ti ko­ju je obja­vio list Le Fi­ga­ro, kan­di­dat­ki­nja kraj­nje des­ni­ce Marine Le Pen i kan­di­dat des­nog cen­tra Franço­is Fil­lon naj­iz­gled­ni­ji su za ula­zak u dru­gi krug. Me­đu­tim, Ma­cron se go­to­vo iz­jed­na- čio sa Fillonom. U slu­ča­ju da u dru­gi krug uđu Fil­lon i Ma­cron, po­to­nji 39go­diš­nji biv­ši ban­kar od­nio bi po­bje­du i use­lio u Eli­zej­sku pa­la­ču.

Pod­sje­ti­mo, na Fil­lo­nov rej­ting odra­zi­la se afe­ra ko­ju je ot­krio sa­ti­rič­ki list Le Ca­nard En­c­haîné. Ot­kri­ve­no je da je Fil­lo­no­va su­pru­ga Pénélo­pe u osam go­di­na pri­mi­la 500.000 eura pla­će kao nje­go­va asis­te­ni­ca u par­la­men­tu iako taj po­sao uop­će ni­je obav­lja­la. Na­kon me­dij­skih na­pi­sa otvo­re­na je i služ­be­na is­tra­ga.

AN­KE­TE PO­KA­ZU­JU DA BI MA­CRON PO­BI­JE­DIO AKO BI SE U DRU­GOM KRU­GU SUOČIO S FILLONOM

REUTERS

Em­ma­nu­el Ma­cron

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.