Vol­k­swa­gen smi­je­nio Toyo­tu

Naj­ve­ći pro­izvo­đač auta

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Vol­k­swa­gen

je u 2016. prodao naj­vi­še auto­mo­bi­la u svi­je­tu, pre­te­kav­ši ja­pan­sku Toyo­tu, či­me je nje­mač­ka kom­pa­ni­ja po pr­vi put za­uze­la vo­de­ću po­zi­ci­ju. Toyo­ta, ko­ja je u pro­tek­le če­ti­ri go­di­ne bi­la vo­de­ća u svi­je­tu po pro­da­ji, u 2016. go­di­ni pro­da­la je 10,18 mi­li­ju­na auto­mo­bi­la, dok je Vol­k­swa­gen proš­li tje­dan obja­vio po­da­tak o 10,31 mi­li­ju­na pro­da­nih vo­zi­la.

Pre­kret­ni­ca se do­go­di­la una­toč afe­ri s la­ži­ra­njem tes­to­va emi­si­je štet­nih pli­no­va, ko­ja je za Vol­k­swa­gen re­zul­ti­ra­la osu­dom svjet­ske jav­nos­ti i broj­nim tuž­ba­ma. Pro­da­ja Toyo­te la­ni je po­ras­la za 0,2 pos­to. Ge­ne­ral Mo­tors (GM) će obja­vi­ti pro­daj­ne re­zul­ta­te idu­ći tje­dan, no oče­ku­je se da će za­os­ta­ja­ti i za ja­pan­skom i za nje­mač­kom kom­pa­ni­jom. GM je bio tre­ći naj­ve­ći svjet­ski pro­izvo­đač auto­mo­bi­la u 2015. Ti­tu­lu pro­izvo­đa­ča s naj­ve­ćom pro­da­jom osvo­jio je 2011., ka­da su pro­izvod­ni po­go­ni Toyo­te u sje­ve­ro­is­toč­nom Ja­pa­nu bi­li po­go­đe­ni po­tre­si­ma.

Kru­na na­kon če­ti­ri go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.