Mi­cro­soft na­kon 17 go­di­na opet vri­je­di 500 mi­li­jar­di

Povratak Sof­tver­ski div na ra­zi­na­ma iz 2000.

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

New York Bur­zov­na vri­jed­nost Mi­cro­sof­ta proš­log je tjed­na preš­la 500 mi­li­jar­di do­la­ra, pr­vi pu­ta u 17 go­di­na. Ci­je­na Mi­cro­sof­to­ve di­oni­ce u pe­tak se zaustavila na 65,64 do­la­ra, oja­čav­ši pre­ko dva pos­to. Ti­me je dos­ti­gla i no­vu re­kord­nu vri­jed­nost. Mi­cro­soft ta­ko od proš­log pet­ka vri­je­di 510,37 mi­li­jar­di do­la­ra, naj­vi­še od ožuj­ka 2000. na vr­hun­cu dot­com bur­zov­nog lu­di­la. Ta­da je sof­tver­ski div vri­je­dio 550 mi­li­jar­di do­la­ra. U sve­ga dvi­je go­di­ne iz­vr­š­ni di­rek­tor Satya Na­del­la uve­ćao je vri­jed­nost kom­pa­ni­je za 195 mi­li­jar­di do­la­ra. Una­toč to­me, Mi­cro­soft i da­lje za­os­ta­je za Ap­ple­om či­ja tr­žiš­na ka­pi­ta­li­za­ci­ja iz­no­si 642 mi­li­jar­de do­la­ra te Go­ogle­om ko­ji vri­je­di 570 mi­li­jar­di do­la­ra. Od 37 ana­li­ti­ča­ra ko­ji pra­te Mi­cro­sof­to­vu di­oni­cu, 27 pre­po­ru­ču­je kup­nju, osam dr­ža­nje, a dvo­ji­ca pre­po­ru­ču­ju pro­da­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.