Is­kre­no o GMO-u? Zna­mo da pi­ta­nje gladi ni­je pi­ta­nje hra­ne, već pi­ta­nje po­li­ti­ke

Ana­li­za Etič­ki iz­a­zo­vi Ka­ko smo do­zvo­li­li da tri tvrt­ke dr­že 53 pos­to svjet­skog tr­ži­šta sje­me­nom i uprav­lja­ju pre­hram­be­nim lan­cem cje­lo­kup­nog čo­vje­čans­tva? Važ­no je da se od­lu­ke po­li­ti­ča­ra te­me­lje i na etič­kim nor­ma­ma jer na­še od­lu­ke mo­gu ima­ti da­le­ko­sežn

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI&ANALIZE -

Ka­ko do­no­še­nje od­lu­ka zas­no­va­nih na na­pret­ku zna­nos­ti, ino­va­ci­ja­ma i ra­zvo­ju teh­no­lo­gi­ja, uklju­ču­ju­ći i re­gu­li­ra­nje mo­gu­ćih uči­na­ka, utje­če na one ko­ji­ma su na­mi­je­nje­ne te ka­ko će to utje­ca­ti na ra­zvoj po­dru­čja ra­da, za­poš­lja­va­nja, si­gur­nos­ti na ra­du, ra­zvoj tr­ži­šta, ci­je­na, obra­zo­va­nje mla­dih i slo­bo­du sa­mo su ne­ka od pi­ta­nja o ko­ji­ma je ras­prav­lja­no na ra­di­oni­ci “Etič­ki i so­ci­jal­ni iz­a­zo­vi teh­no­lo­gi­ja ko­je se pri­mje­nju­ju u po­ljo­pri­vredi – pi­ta­nja za do­no­si­te­lje od­lu­ka” ko­joj sam pred­sje­da­la 25. si­ječ­nja u Eu­rop­skom par­la­men­tu.

Na­pret­kom zna­nos­ti od­go­vor­nost za do­no­še­nje od­lu­ka i da­lje je na po­li­ti­ča­ri­ma ko­ji mo­ra­ju do­no­si­ti do­bre i in­for­mi­ra­ne od­lu­ke. Za tak­ve od­lu­ke ključ­no je po­vje­re­nje u zna­nost i znans­tve­ne spoz­na­je i upra­vo su etič­ka pi­ta­nja čes­to ‘je­zi­čac na va­gi’ ko­ji odre­đu­je smjer do­no­še­nja od­lu­ka. Sma­tram ka­ko je nuž­no ras­pra­vi­ti o to­me ka­ko do­no­si­ti od­lu­ke u tre­nu­ci­ma ka­da znans­tve­na is­tra­ži­va­nja ni­su pouzdana i ne nu­de od­go­vo­re na pi­ta­nja ko­ja za­ni­ma­ju po­li­ti­ča­re.

Na­če­lo pre­dos­trož­nos­ti go­to­vo je ne­za­obi­laz­no u po­dru­čju pri­mje­ne no­vih znans­tve­nih spoz­na­ja, ino­va­ci­ja i teh­no­lo­gi­ja u bi­ome­di­cin­skim zna­nos­ti­ma, po­li­tič­kih i ad­mi­nis­tra­tiv­nih od­lu­ka po­vez­nih sa za­šti­tom oko­li­ša i zdrav­lja ali i si­gur­nos­ti hra­ne i nje­zi­ne pro­izvod­nje ili pak oču­va­nja bi­oraz­no­li­kos­ti.

Ge­net­ska raz­no­li­kost va­žan je i ne­na­dok­na­div bi­olo­ški re­surs ko­ji je stva­ran mi­li­ju­ni­ma go­di­na, za či­je oču­va­nje je važ­no pri­mi­je­ni­ti prin­cip pre­dos­trož­nos­ti ka­ko ga no­ve po­ljo­pri­vred­ne teh­no­lo­gi­je i teh­ni­ke uz­go­ja ne bi bes­po­vrat­no uni­šti­le. Za­ne­ma­ri­va­nje etič­kih na­če­la do­vo­di do kr­še­nja te­melj­nih pra­va čo­vje­ka, ali i na­ro­da. To se po­ne­kad do­ga­đa zbog in­te­re­sa po­je­di­na­ca ili in­te­res­nih sku­pi­na te se ta­ko za­ne­ma­ru­ju ri­zi­ci, a od­lu­ke do­no­se neo­d­go­vor­no pa se stje­če do­jam da je pro­fit snaž­ni­ji od sa­vjes­ti i zdra­vog ra­zu­ma a to ne smi­je bi­ti ta­ko. Tre­ba se za­pi­ta­ti o is­kre­nos­ti onih ko­ji tvr­de da će po­mo­ću ge­net­skih mo­di­fi­ka­ci­ja pro­izves­ti do­volj­no hra­ne za si­ro­maš­ne i glad­ne, ka­da svi zna­mo da pi­ta­nje gladi ni­je pi­ta­nje hra­ne već pi­ta­nje po­li­ti­ke.

Je li mo­ral­no i znans­tve­no oprav­da­no pod krin­kom pre­hra­ne čo­vje­čans­tva kon­ta­mi­ni­ra­ti po­ljo­pri­vred­no zem­lji­šte i bes­po­vrat­no uni­šti­ti oko­liš i bi­olo­šku raz­no­li­kost? Je li pri­hvat­lji­vo da se pa­ten­ti- ra sje­me umjes­to da bu­de jed­na­ko dos­tup­no svi­ma? Ka­ko smo do­zvo­li­li da tri tvrt­ke dr­že 53 pos­to svjet­skog tr­ži­šta sje­me­nom i uprav­lja­ju pre­hram­be­nim lan­cem cje­lo­kup­nog čo­vje­čans­tva? Važ­no je da se od­lu­ke po­li­ti­ča­ra te­me­lje i na etič­kim nor­ma­ma jer na­še od­lu­ke mo­gu ima­ti da­le­ko­sež­ne po­s­lje­di­ce za lju­de, ali i za dru­ga ži­va bi­ća i oko­liš.

Održivo ko­ri­šte­nje re­sur­sa i poštena tr­go­vi­na po­ljo­pri­vred- nim pro­izvo­di­ma na svjet­skoj ra­zi­ni važ­ne su ra­di poštivanja po­tre­ba budućih ge­ne­ra­ci­ja. Ako se uvo­de no­ve teh­no­lo­gi­je, po­treb­no je is­pi­ta­ti ko­ris­ti, ali i nji­hov utje­caj na zdrav­lje lju­di, ži­vo­ti­nja i oko­liš te ri­zik za­dr­ža­va­nja pos­to­je­će teh­no­lo­gi­je, upo­zo­ra­va biv­ši predsjednik Eu­rop­ske gru­pe za eti­ku u zna­nos­ti i no­vim teh­no­lo­gi­ja­ma, pro­fe­sor Ju­li­an Kin­der­le­rer (Sve­uči­li­šte u Ca­pe Townu, Juž­no­afrič­ka Re­pu­bli­ka)

Na­če­lo pre­dos­trož­nos­ti po­ve­za­no s na­če­li­ma sup­si­di­jar­nos­ti i pro­por­ci­onal­nos­ti ko­ja su upi­sa­na u te­melj­ne ugo­vo­re Eu­rop­ske uni­je ključ­ni su za pros­pe­ri­tet Uni­je i svih nje­zi­nih gra­đa­na kao i za nje­zin sve­ko­li­ki dalj­nji na­pre­dak.

* Pa­nel za pro­cje­nu mo­guć­nos­ti ko­je da­ju zna­nost i teh­no­lo­gi­ja (STOA pa­nel), odjel je Op­će upra­ve za is­tra­ži­va­nje Europ­skog par­la­men­ta, a glav­na mu je za­da­ća da znans­tve­nim is­tra­ži­va­nji­ma u su­rad­nji sa struč­nim i znans­tve­nim us­ta­no­va­ma iz ci­je­le Eu­ro­pe, ali i svi­je­ta (Švi­car­ske, SAD, Ru­si­je, ze­ma­lja kan­di­da­ta i dru­gih), po­mog­ne u pro­ved­bi is­tra­ži­va­nja i iz­ra­de iz­vješ­ća za po­tre­be ra­da po­je­di­nih od­bo­ra Europ­skog par­la­men­ta. Zas­tup­ni­ca Ma­ri­ja­na Pe­tir čla­ni­ca je STOA pa­ne­la od 2014. u ime Od­bo­ra za po­ljo­pri­vre­du i ru­ral­ni ra­zvoj Europ­skog par­la­men­ta či­ja je čla­ni­ca i pr­va i je­di­na hr­vat­ska zas­tup­ni­ca u tom znans­tve­no­is­tra­ži­vač­kom ti­je­lu Europ­skog par­la­men­ta.

ODRŽIVO KO­RI­ŠTE­NJE RE­SUR­SA I POŠTENA TR­GO­VI­NA PO­LJO­PRI­VRED­NIM PRO­IZVO­DI­MA VAŽ­NE SU RA­DI POŠTIVANJA PO­TRE­BA BUDUĆIH GE­NE­RA­CI­JA KA­KO DO­NO­SI­TI OD­LU­KE KA­DA ZNANS­TVE­NA IS­TRA­ŽI­VA­NJA NI­SU POUZDANA I NE NU­DE OD­GO­VO­RE NA PI­TA­NJA PO­LI­TI­ČA­RA

hr­vat­ska euro­zas­tup­ni­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.