Drag­hi će Ljub­lja­ni di­je­li­ti pac­ke zbog is­tra­ge gu­ver­ne­ra

Spor s Fran­k­fur­tom Predsjednik Eu­rop­ske sre­diš­nje ban­ke u če­t­vr­tak u Slo­ve­ni­ji

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Po­sjet se mo­že shva­ti­ti kao pot­po­ra gu­ver­ne­ru Bo­š­tja­nu Jaz­be­cu či­ji je imu­ni­tet na­ru­šio po­li­cij­ski pre­tres

Iako je po­vod slav­lje­nič­ki, po­sjet pred­sjed­ni­ka Eu­rop­ske sre­diš­nje ban­ke Ma­ri­ja Drag­hi­ja Ljub­lja­ni u če­t­vr­tak obi­lje­žit će spor zbog po­li­cij­skog pre­tre­sa ure­da gu­ver­ne­ra Ban­ke Slo­ve­ni­je. Ka­ko u po­ne­dje­ljak pi­še dnev­nik De­lo, Slo­ve­ni­ja je oba­vi­jes­ti­la Eu­rop­sku ko­mi­si­ju da je, po od­lu­ci slo­ven­skog su­da, kri­mi­na­lis­tič­ka is­tra­ga u pros­to­ri­ja­ma slo­ven­ske sre­diš­nje ban­ke u sr­p­nju proš­le go­di­ne bi­la za­ko­ni­ta i da ni­je bi­lo kr­še­nja imu­ni­te­ta gu­ver­ne­ra Bo­š­tja­na Jaz­be­ca, ko­ji je i član Vi­je­ća gu­ver­ne­ra ECBa.

Jaz­bec i ne­ko­li­ko nje­go­vih sa­daš­njih i biv­ših su­rad­ni­ka osum­nji­če­ni su za zlo­po­ra­bu služ­be­nog po­lo­ža­ja i pra­va pri­li­kom do­ka­pi­ta­li­za­ci­je No­ve Ljub­ljan­ske ban­ke (NLB) 2013. go­di­ne, či­me je naj­ve­ća slo­ven­ska ban­ka na­vod­no stek­la neo­prav­da­nu imo­vin­sku ko­rist od 257 mi­li­ju­na eura. Po­li­ci­ja je odu­ze­la do­ku­men­ta­ci­ju po­hra­nje­nu u me­đu­na­rod­noj ba­zi i mre­ži po­da­ta­ka Ban­ke Slo­ve­ni­je te po­dat­ke ko­je su ko­ris­ti­li duž­nos­ni­ci ban­ke. Is­to­ga da­na, gu­ver­ner Eu­rop­ske cen­tral­ne ban­ke (ECB) Mario Drag­hi za­tra­žio je od slo­ven­skog dr­žav­nog od­vjet­niš­tva da se po­duz­mu sve mje­re ra­di “za­šti­te po­vjer­lji­ve do­ku­men­ta­ci­je” ECBa. Drag­hi u če­t­vr­tak do­la­zi u Ljub­lja­nu, for­mal­no da bi se obi­lje­ži­la 10. ob­ljet­ni­ca uvo­đe­nja eura u Slo­ve­ni­ju, ali se po­sjet mo­že shva­ti­ti i kao iz­raz pot­po­re gu­ver­ne­ru Jaz­be­cu, či­ja ins­ti­tu­ci­ja is­tra­gu i zap­lje­nu do­ku­men­ta­ci­je nas­to­ji os­po­ri­ti pred us­tav­nim su­dom, pi­še De­lo. Ne­ki slo­ven­ski struč­nja­ci in­ter­ven­ci­je iz Bruxel­le­sa i Fran­k­fur­ta sma­tra­ju mi­je­ša­njem u su­ve­re­nost dr­ža­ve, na­vo­di vo­de­ći slo­ven­ski list. “Ko­li­ko sam se­be po­štu­ješ, to­li­ko će te po­što­va­ti i dru­gi”, ka­zao je za “De­lo” biv­ši gu­ver­ner slo­ven­ske sre­diš­nje ban­ke Mi­tja Gas­pa­ri.

REUTERS

Mario Drag­hi upo­zo­rio je Slo­ve­ni­ju da mo­ra za­šti­ti­ti do­ku­men­te ko­je je odu­ze­la po­li­ci­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.