No­ve ni­še

I Vip­net za ho­te­le osmis­lio kom­plet­na ICT rje­še­nja

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - BERNARD IVEZIĆ

SIT tvrt­kom In­ter­fost Tec­h­no­lo­gi­es pred­sta­vio apli­ka­ci­ju ko­ja gos­tu mo­bi­tel pre­tva­ra u ključ i još mno­go to­ga

Tri­de­set i če­ti­ri mi­li­ju­na ku­na vrijedan ma­li, luk­suz­ni One Su­ite Hotel ne­da­le­ko od Du­brov­ni­ka, ko­ji će kroz dva tjed­na po­če­ti pri­ma­ti pr­ve gos­te, ni­je sa­mo po­se­ban po tome što će mu gos­ti s mo­bi­te­lom otva­ra­ti vra­ta so­ba već je i test no­vog modela in­for­ma­ti­za­ci­je hr­vat­skog tu­riz­ma. Vip­net je s pul­skom IT tvrt­kom In­ter­fost Tec­h­no­lo­gi­es pred­sta­vio apli­ka­ci­ju Mo­bil­ni hotel. Ona gos­tu ho­te­la omo­gu­ću­je da ključ, na­ru­či­va­nje u so­bu, otva­ra­nje ga­ra­že pa i GPS na­vi­ga­ci­ju dok tr­či po šu­ma­ma oko ho­te­la do­bi­je na mo­bil­nom ure­đa­ju. Ho­te­lu pak da do­bi­je no­ve mo­guć­nos­ti da gos­tu po­tak­ne na po­troš­nju, a da sve bu­de in­te­gri­ra­no sa svim os­ta­lim IT sus­ta­vim.

Luk­ša Ja­ko­bu­šić, vlas­nik i di­rek­tor tvrt­ke Bre­num, ko­ja je inves­ti­ra­la u One Su­ite Hotel, ka­že da ga je ne­ma­lo iz­ne­na­di­lo kad je ot­krio da u Hr­vat­skoj ne­ma sis­tem­skih in­te­gra­to­ra za tu­ri­zam, zna­či onih ko­ji bi to teh­nič­ki po­dr­ža­li.

“Oče­ki­va­li smo da tak­vu us­lu­gu mo­že pru­ži­ti ne­ki te­le­kom ope­ra­ter ili sis­tem­ski in­te­gra­tor. Mis­li­li smo da tak­vu us­lu­gu teh­no­lo­škog opre­ma­nja ho­te­la mo­gu do­bi­ti ta­ko da oni sve odra­de i da sa­mo do­go­va­ra­mo pla­ća­nje, bi­lo po kre- ve­tu ili ko­ris­ni­ku”, ka­že Ja­ko­bu­šić te do­da­je da su zbog to­ga uš­li u pi­lot pro­jekt s Vip­ne­tom kao sis­tem­skim in­te­gra­to­rom u ko­jem su sa­mi ulo­ži­li u opre­mu i ra­do­ve.

Alen Goj­če­ta, di­rek­tor ICTa u Vip­ne­tu ka­že da je ova su­rad­nja za njih po­če­tak no­vog pris­tu­pa pre­ma tu­riz­mu.

“Naš po­gled u bu­duć­nost je iz­grad­nja eko­sus­ta­va i unu­tar to­ga pro­na­la­zak pros­to­ra za za­ra­du i una­pre­đi­va­nje vri­jed­nos­ti. Da­nas nas­tu­pa­mo vi­še kao cloud provider i in­te­gra­tor, a sutra kao no­si­telj lan­ca vri­jed­nos­ti u ekosustavu”, ka­že Goj­če­ta. De­an Ver­ba­nac, di­rek­tor In­ter­soft Tec­h­no­lo­gi­es ka­že da kroz su­rad­nju s te­le­ko­mom že­le po­tak­nu­ti pro­da­ju. Po­jaš­nja­va da je tu­ri­zam naj­ja­ča gos­po­dar­ska gra­na u Hr­vat­skoj, a te­le­ko­mi ima­ju naj­ja­če pro­daj­ne ka­na­le u B2Bu pa je to lo­gi­čan pros­tor za su­rad­nju. Na­vo­di da su apli­ka­ci­ju pr­vi put uve­li la­ni i to u Park Pla­za Are­nu u Pu­li.

“Sa­da taj pro­izvod mo­že­mo pro­ši­ri­ti po oba­li s ja­kim pro­daj­nim part­ne­rom kao što je Vip­net”, ka­že Ver­ba­nac.

Dru­gi part­ner na pro­jek­tu, di­rek­tor du­bro­vač­kog ITI Com­pu­ter­sa, Ni­ko Iva­no­vić ne­što je suz­dr­ža­ni­ji u opi­su po­ten­ci­ja­la ko­ji te­le­ko­mi mo­gu ima­ti u pro­da­ji part­ner­skih rje­še­nja u tu­riz­mu.“Tre­ba bi­ti otvo­ren pre­ma no­vim mo­guć­nos­ti­ma, ali ITI već su­ra­đu­je s Cr­no­gor­skim te­le­ko­mom, sa­da čla­nom HT gru­pe, a u Hr­vat­skoj s Me­tro­ne­tom i Vip­ne­tom, te iako ima­mo vi­še od 200 kli­je­na­ta u pra­vi­lu smo do njih do­la­zi­li sa­mi”, ka­že Iva­no­vić.

Da pos­to­je ve­li­ki pla­no­vi te­le­ko­ma u tu­riz­mu po­ka­zu­je i pri­mjer HTa. U naj­ve­ćem ope­ra­te­ru na­vo­de da su do sa­da odra­di­li vi­še od 150 pro­je­ka­ta u tu­ris­tič­koj in­dus­tri­ji. “Opre­mi­li smo ho­te­le s cje­lo­vi­tim ICT rje­še­nji­ma: od ba­zič­nih us­lu­ga po­put WiFia i IP te­le­fo­ni­je pa sve do pa­met­nih rje­še­nja po­put ho­tel­skih PMS sustava, pa­met­nih so­ba, Hotel TVa, Di­gi­tal sig­na­gea, Vi­do­nad­zo­ra, epu­ni­oni­ca i ebi­ci­ka­la, a ta rje­še­nja od­go­va­ra­ju po­tre­ba­ma ho­te­la svih ve­li­či­na i pro­fi­la”, za­klju­ču­ju u HTu.

DA­NAS SMO VI­ŠE CLOUD PROVIDER, A SUTRA PREDVODNIK U EKOSUSTAVU Alen Goj­če­ta

PD

Alen Goj­če­ta, di­rek­tor ICT-a u Vip­ne­tu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.