‘Cr­ve­ni vra­go­vi’ naj­u­nos­ni­ja tvor­ni­ca nov­ca u no­go­me­tu

Bo­ga­ta­ši od lop­te Man­c­hes­ter Uni­ted naj­vred­ni­ji klub naj­važ­ni­je spo­red­ne stva­ri

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SERGEJ NOVOSEL VUČKOVIĆ

Bo­ga­ta­ši od lop­te Man­c­hes­ter Uni­ted naj­vred­ni­ji klub naj­važ­ni­je spo­red­ne stva­ri

Una­toč naj­lo­ši­joj se­zo­ni kod ku­će, ali uz osva­ja­nje Eu­ro­li­ge, ManU naj­bo­ga­ti­ji, dok su fi­na­lis­ti su­bot­nje Li­ge pr­va­ka dru­gi i de­ve­ti na lis­ti

Je­dan od fi­na­lis­ta no­go­met­ne Li­ge pr­va­ka u su­bo­tu, Re­al Ma­drid i Ju­ven­tus iz To­ri­na, od­ni­jet će ti­tu­lu pr­va­ka Eu­ro­pe i svu sla­vu, uz ne­za­ne­ma­riv fi­nan­cij­ski uči­nak ko­ji ide s po­bje­dom. Ipak, po bo­gat­stvu će os­ta­ti u sje­ni Man­c­hes­ter Uni­te­da, ko­je­mu naj­lo­ši­ja se­zo­na u do­ma­ćem pr­vens­tvu una­zad 25 go­di­na ni­je na­šte­ti­la bu­dže­tu en­gle­ski Cr­ve­ni vra­go­vi su tvor­ni­ca nov­ca, a ko­ji se po­naj­ma­nje stva­ra sa­mo spor­tom, kroz po­sje­te utak­mi­ca u nji­ho­vu ‘te­atru sno­va’. Man­c­hes­ter Utd. ovo­go­diš­nje bo­gat­stvo od 3,09 mi­li­jar­di eura du­gu­je naj­vi­še pra­vi­ma na TV i vi­de­opri­je­no­se, sport­skom po­ten­ci­ja­lu i sna­zi bren­da, po­pu­lar­nos­ti kluba u zem­lji i svi­je­tu te uprav­lja­nju sta­di­onom. I te ka­ko do­bar dio “kap­ne” i od glav­nih spon­zo­ra, ko­je no­se igra­či na dre­so­vi­ma pro­izvo­đa­ču sport­ske opre­me Adi­da­su i auto­mo­bi­la Che­vro­le­tu.

Ana­li­ti­ča­ri tvrt­ke KPMG pri­ka­za­li su fi­nan­cij­sku sna­gu 32 naj­vri­jed­ni­ja svjet­ska kluba, na os­no­vu, ka­ko pi­še BBC, jav­no dos­tup­nih po­da­ta­ka o “po­du­zet­nič­koj vri­jed­nos­ti”. Vrijede ukup­no 29,9 mi­li­jar­di eura, 14 pos­to vi­še ne­go proš­le go­di­ne, kad je KPMGo­vo pr­vi put objav­lje­no, na­vo­di Blo­om­berg. U pr­vih 10 je čak šest en­gle­skih klu­bo­va, uz špa­njol­ske per­ja­ni­ce Re­al Ma­drid i Bar­ce­lo­nu, te po je­dan nje­mač­ki Bayern, i ta­li­jan­ski Ju­ven­tus, ko­ji je uz Tot­ten­ham no­vi gost u Top10. Bez ob­zi­ra na prev­last En­gle­za ko­ji­ma se u vi­si­ni TV-prava os­ta­li ne mo­gu mje­ri­ti, je­di­no špa­njol­ski dvo­jac, uz ManU, ima po­je­di­nač­nu vri­jed­nost vi­šu od 2,5 mi­li­jar­di eura.

“Dok se po­ve­ća­nje bo­gat­stva naj­ve­ćih klu­bo­va mo­že pri­pi­sa­ti i bu­mu pri­ka­zi­vač­kih prava i in­ter­na­ci­ona­li­za­ci­ji ko­mer­ci­jal­nih ak­tiv­nos­ti, pa i zbog to­ga ne­ki ima­ju i unos­ne azij­ske tur­ne­je, is­pla­ti­lo im se i ulaganje u pri­vat­ne mo­der­ne us­lu­ge, a na rast je utje­ca­lo i odr­ži­vo uprav­lja­nje i pos­lo­va­nje”, re­ći će autor KPMGo­va iz­vješ­ća i šef odje­la za sport An­drea Sar­to­ri.

Man­čes­ter­ski ‘pro­izvod’ u vlas­niš­tvu ame­rič­ke obi­te­lji Gla­zer po nji­ho­vom je iz­ra­ču­nu “te­ži” od svo­je bur­zov­ne vri­jed­nos­ti - u New Yor­ku je di­oni­ca kluba ove go­di­ne po­ras­la 20% i tr­žiš­no vri­je­di 2,8 ml­rd. do­la­ra (2,49 ml­rd. eura).

“Us­pjeh kluba tim je zna­čaj­ni­ji zna li se da je pro­tek­le se­zo­ne iz­os­tao nas­tup u naj­u­nos­ni­jem na­tje­ca­nju Li­gi pr­va­ka, iako je osva­ja­nje UEFAi­ne Eu­rop­ske li­ge ta­ko­đer do- ni­je­lo dos­ta u bla­gaj­nu kluba”, na­vo­de na Blo­om­ber­gu. ManU je la­ni “na­bio” i naj­ve­ći tran­sfer u po­vi­jes­ti no­go­me­ta, pla­tiv­ši Ju­ven­tu­su za fran­cu­skog na­pa­da­ča Pa­ula Pog­bu 105 mi­li­ju­na eura. Glav­ni tre­ner, Por­tu­ga­lac José Mo­urin­ho, ima go­diš­nju pla­ću od 27,6 mi­li­ju­na eura, od če­ga mu je pri­hod u klu­bu 15,7 mi­li­ju­na, os­ta­lo da­ju i Adi­das, He­ine­ken i Ja­gu­ar. Naj­pla­će­ni­ji no­go­me­taš da­naš­nji­ce je ta­ko­đer Por­tu­ga­lac, ko­ji je dio ka­ri­je­re pro­veo i u Man­c­hes­te­ru Utd-u, a da­nas je u Re­alu. Cris­ti­ano Ro­nal­do go­diš­nje, pre­ma Fran­ce Fo­ot­bal­lu, za­ra­đu­je 87,5 mi­li­ju­na eura, od iga­ra i spon­zo­ra.

PR­VA 32 KLUBA VRIJEDE 29,9 ML­RD. EURA, 14% VI­ŠE NE­GO

LA­NI. NAJ­VI­ŠE DOBIVAJU OD TV PRAVA, A U ZAD­NJE VRI­JE­ME I OD NO­VIH ULAGANJA, KA­ŽU IZ KPMG-A

REUTERS

Pa­ul Pog­ba je zas­lu­žan i za naj­ve­ći tran­sfer u po­vi­jes­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.