STIGLO ‘VI­ŠE PRIJAVA’

ZA DIREKTORA HTZ-A

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na pre­kju­čer za­tvo­re­ni na­tje­čaj za no­vog direktora glav­nog ure­da Hr­vat­ske tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce stiglo je ‘vi­še prijava’. To je od­go­vor iz ka­bi­ne­ta mi­nis­tra tu­riz­ma, a ko­li­ko se kan­di­da­ta ja­vi­lo i tko su oni bit će objav­lje­no na­kon što pri­ja­ve pre­gle­da po­vje­rens­tvo. Kad će to bi­ti još se ne zna. Je­dan od onih ko­ji se ja­vio na na­tje­čaj za na­s­ljed­ni­ka Ra­to­mi­ra Ivi­či­ća (ko­ji je dao os­tav­ku), že­li os­ta­ti ano­ni­man, ali ka­že da je puno lo­bi­ra­nja. “Važ­no je da re­al­ni sek­tor do­bi­je svog pred­stav­ni­ka na če­lu Glav­nog ure­da HTZ-a”, sma­tra naš su­go­vor­nik.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.