STRABAG POČEO GRADNJU OUTLETA U KO­JI IKEA I MUTSCHLER ULAŽU 170 MI­LI­JU­NA KU­NA

Inves­ti­ci­ja vri­jed­na 170 mil. kn

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Gra­đe­vin­ska kompanija Strabag po­če­la je gra­di­ti naj­ve­ći outlet kom­pleks u zem­lji “De­sig­ner Outlet Cro­atia”, za­jed­nič­ki pro­jekt Ike­ae Cen­tres i Mutschler Outlet Hol­din­ga. Inves­ti­ci­ja te­ška vi­še od 170 mi­li­ju­na ku­na odvi­ja se po­red za­gre­bač­ke rob­ne ku­će ovog šved­skog lan­ca rob­nih ku­ća, a otvo­re­nje se, po­ru­ču­ju inves­ti­to­ri, pla­ni­ra za pro­lje­će idu­će go­di­ne.

“De­sig­ner Outlet Cro­atia bit će gra­đen u dvi­je fa­ze, a oče­ku­je se da će pr­va bi­ti za­vr­še­na na pro­lje­će 2018. go­di­ne ka­da će outlet ima­ti vi­še od 15 ti­su­ća če­tvor­nih me­ta­ra s 90 lo­ka­la pro­sječ­ne po­vr­ši­ne 170 če­tvor­nih me­ta­ra, ko­je za­kup­ci mo­gu spa­ja­ti za po­tre­be ve­ćih du­ća­na”, ka­žu ula­ga­ći i pod­sje­ča­ju da je Ikea Cen­tres, sre­diš­nja glo­bal­na tr­go­vač­ka kompanija Ikea Gru­pe, sa švi­car­skim Mutschler Outlet Hol­din­gom AG već je su­ra­đi­va­la u re­ali­za­ci­ji slič­nog pro­jek­ta De­sig­ner Outlet Al­gar­ve u Por­tu­ga­lu, či­je se otvo­re­nje oče­ku­je ove je­se­ni.

Outlet kompleksom u Hr­vat­skoj upravljat će konzultantska tvrt­ka ROS Retail Outlet Shopping, poz­na­ti aus­trij­ski upra­vi­telj di­zaj­ner­skih outleta, ko­ji uprav­lja i ra­zvi­ja pos­lo­va­nje outlet cen­ta­ra di­ljem Eu­ro­pe uklju­ču­ju­ći Sho­pinn Brug­na­to Outlet Vil­la­ge u Ita­li­ji, Pre­mi­er Outlet Bu­da­pest u Ma­đar­skoj te De­sig­ner Outlet Sol­tau u Nje­mač­koj i dru­ge.

OUTLET KOMPLEKSOM U HR­VAT­SKOJ UPRAVLJAT ĆE KONZULTANTSKA TVRT­KA ROS RETAIL OUTLET SHOPPING

PD

Otvo­re­nje se, po­ru­ču­ju inves­ti­to­ri, pla­ni­ra na pro­lje­će idu­će go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.