Bro­dos­plit ula­že 5 mil. eura u sta­re po­go­ne u Kni­nu

Bu­đe­nje iz za­bo­ra­va Plan je pro­izvod­njom u Str­mi­ci za­do­vo­lji­ti po­tre­be šk­ve­ra za brod­skim di­je­lo­vi­ma

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARIJA BRNIĆ

Svoj pot­pu­no za­bo­rav­lje­ni i za­pu­šte­ni po­gon u Str­mi­ci kraj Kni­na Bro­dos­plit naj­av­lju­je ob­no­vi­ti i sta­vi­ti u funk­ci­ju. Ri­ječ je o pros­to­ru u ko­je­mu su se za split­sko bro­do­gra­di­li­šte ne­koć pro­izvo­di­li di­je­lo­vi brod­ske opre­me, a ko­ji je u Do­mo­vin­skom ra­tu op­ljač­kan i pot­pu­no de­vas­ti­ran, a na­kon to­ga ni­kad ni­je vra­ćen u funk­ci­ju. U Bro­dos­pli­tu pro­cje­nju­ju da će u pro- jekt ob­no­ve 13 ti­su­ća če­tvor­nih me­ta­ra svo­jih sta­rih pro­izvod­nih ha­la ulo­ži­ti 5 mi­li­ju­na eura, a pri­je sve­ga po­treb­no će bi­ti ob­no­vi­ti zgra­du i os­ta­lu in­fras­truk­tu­ru, te pri­laz­ne pu­to­ve.

Ka­da objek­ti bu­du stav­lje­ni u funk­ci­ju, pla­ni­ra­ju otvo­ri­ti 50ak rad­nih mjes­ta, dok bi s re­ali­za­ci­jom dalj­njih pla­no­va u pu­nom ka­pa­ci­te­tu u po­go­nu mo­glo raditi 150 do 200 za­pos­le­ni­ka. Na ob­no­vu sta­rih pogona vlas­nik Bro­dos­pli­ta, sa­mo­bor­ski DIV, od­lu­čio se i zbog po­zi­tiv­nog is­kus­tva pos­lo­va­nja u Kni­nu, u ko­jem je taj pro­izvo­đač 2003. ku­pio i ob­no­vio zgra­du ne­ka­daš­njeg Tvi­ka u ste­ča­ju, a de­set go­di­na kas­ni­je inves­ti­rao u još jed­nu tvor­ni­cu vi­ja­ka i otvo­rio ukup­no 500 rad­nih mjes­ta. Plan je DIVa pro­izvod­njom u Str­mi­ci pri­je sve­ga za­do­vo­lji­ti po- tre­be Bro­dos­pli­ta za brod­skim di­je­lo­vi­ma i opre­mom ko­ju se do sa­da uvo­zi­lo, ali i pla­si­ra­ti te pro­izvo­de na stra­na tr­ži­šta. Ob­no­vom de­rut­ne zgra­de Bro­dos­plit i po­kre­ta­njem no­ve pro­izvod­nje za ko­ju u pos­to­je­ćem pros­to­ru šk­ve­ra ne­ma ka­pa­ci­te­ta, ta bi tvrt­ka i na sim­bo­li­čan na­čin okon­ča­la pe­to­go­diš­nji pro­ces res­truk­tu­ri­ra­nja ko­ji pro­la­zi pod nad­zo­rom Eu­rop­ske ko­mi­si­je.

PD

Za­pos­lit će pr­vo 50, po­tom i do 200 lju­di

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.