Lu­ka Ri­je­ka tra­ži sa­vjet­ni­ke za oda­bir kon­ce­si­ona­ra

No­vi ter­mi­nal Po­moć po­treb­na za is­tra­ži­va­nje tr­ži­šta i oda­bir naj­bo­ljeg modela, na­tje­čaj do 9. lip­nja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Za

svoj no­vi kon­tej­ner­ski ter­mi­nal Za­gre­bač­ko pris­ta­ni­šte Lu­ka Ri­je­ka tra­ži kon­zul­tan­te ko­ji će oba­vi­ti is­tra­ži­va­nje tr­ži­šta i po­mo­ći u pri­pre­mi na­tje­ča­ja za oda­bir kon­ce­si­ona­ra. An­ga­žman sa­vjet­ni­ka obve­za je po kre­di­tu IBRDa za mo­der­ni­za­ci­ju nje­zi­nih ter­mi­na­la, no iz jav­nog po­zi­va ne saz­na­je se i pro­ci­je­nje­na vri­jed­nost pos­la. Iz Lu­ke Ri­je­ka na­vo­de da kon­ce­si­ona­ra tre­ba­ju zbog ras­ta pro­me­ta i manj­ka ras­po­lo­ži­vih jav­nih inves­ti­ci­ja u Lu­ci. Na­mje­ra je kon­ce­si­oni­ra­ti rad i uprav­lja­nje no­vim ter­mi­na­lom, pri če­mu bi Lu­ka fi­nan­ci­ra­la iz­grad­nju in­fras­truk­tu­re, a kon­ce­si­onar su­pras­truk­tu­re, te ins­ta­li­ra­nje pre­kr­caj­ne opre­me i odr­ža­va­nja ter­mi­na­la. Od sa­vjet­ni­ka se, dak­le, tra­ži is­tra­ži­va­nje tr­ži­šta i na­či­na mo­bi­li­za­ci­je pri­vat­nog ka­pi­ta­la u gradnju, opre­ma­nje i uprav­lja­nje no­vim ter­mi­na­lom, oda­bir naj­bo­ljeg modela kon­ce­si­oni­ra­nja, pri­pre­mu pro­mo­tiv­nog ma­te­ri­ja­la, or­ga­ni­zi­ra­nje da­na otvo­re­nih vra­ta za za­in­te­re­si­ra­ne ula­ga­če, te pro­vo­đe­nje na­tje­čaj­nog pos­tup­ka. Na­tje­čaj za sa­vjet­ni­ke otvo­ren je do 9. lip­nja, a s jed­no­go­diš­njom su­rad­njom Lu­ka Ri­je­ka pla­ni­ra za­po­če­ti već u ruj­nu.

G.K/PIX

Sa­vjet­nik će su­ra­đi­va­ti go­di­nu da­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.