Far­ma al­gi za bi­oplin u Vir­ju

Ze­le­na ener­gi­ja u Po­dra­vi­ni

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

U Op­ći­ni Vi­rje u Ko­priv­nič­ko­kri­že­vač­koj žu­pa­ni­ji naj­av­lje­na je ju­čer inves­ti­ci­ja u stak­le­nič­ku pro­izvod­nju al­gi za bi­odi­zel i far­ma­ce­ut­sku in­dus­tri­ju. Pro­jekt će se na­la­zi­ti u op­ćin­skoj in­dus­trij­skoj zo­ni u ko­joj se već na­la­zi bi­oplin­sko pos­tro­je­nje Ma­tvej, sna­ge 1 MW u ko­je je ulo­že­no 30 mi­li­ju­na ku­na. Pre­ma ri­je­či­ma direktora pos­tro­je­nja Marija Mar­ko­va, ko­je su ju­čer obiš­li čel­ni­ci Ko­priv­nič­ko­kri­že­vač­ke žu­pa­ni­je, ova elek­tra­na ko­ris­ti bi­oplin za pro­izvod­nju elek­trič­ne ener­gi­je. Kra­jem proš­le go­di­ne po­kre­nu­li su pr­vu sin­kro­ni­za­ci­ju pos­tro­je­nja, a u ožuj­ku ove go­di­ne do­bi­li su i upo­rab­nu do­zvo­lu te se od ta­da elek­tra­na na­la­zi u traj­nom po­gon u pu­nom ka­pa­ci­te­tu.

U Ko­priv­nič­ko­kri­že­vač­koj žu­pa­ni­ji su po­nos­ni što je ovo već tre­ći bi­oplin­ski pro­jekt u tri go­di­ne na nji­ho­vom po­dru­čju, a po če­mu su u sa­mom hr­vat­skom vr­hu po pro­izvod­nji ener­gi­je iz bi­oelek­tra­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.