Ka­bel­sku TV ima 65 pos­to Hr­va­ta

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

U Hr­vat­skoj i da­lje ras­te broj pri­klju­ča­ka ši­ro­ko­po­jas­nog in­ter­ne­ta ko­jih je sa­da vi­še od mi­li­jun. Pre­ma po­ka­za­te­lji­ma Hr­vat­ske re­gu­la­tor­ne agen­ci­je za mrež­ne dje­lat­nos­ti HAKOM, u pr­vom tro­mje­se­čju 2017. na tr­ži­štu elek­tro­nič­kih ko­mu­ni­ka­ci­ja os­tva­re­no je oko če­ti­ri pos­to vi­še pri­ho­da u od­no­su na is­to raz­dob­lje la­ni. Glav­no po­dru­čje ras­ta us­lu­ga i da­lje je ši­ro­ko­po­jas­ni pris­tup in­ter­ne­tu. Os­tva­ren je zna­ča­jan rast pri­klju­ča­ka s br­zi­na­ma ve­ćim od 30 Mbit/s što je re­zul­tat mo­der­ni­za­ci­je mre­že i ulaganja u ka­bel­sku pris­tup­nu in­fras­truk­tu­ru. Od pre­ko mi­li­jun pri­klju­ča­ka ši­ro­ko­po­jas­nog pris­tu­pa in­ter­ne­tu pu­tem ne­po­kret­ne mre­že njih oko 20 pos­to su pri­ključ­ci s br­zi­na­ma pris­tu­pa ve­ćim od 30 Mbit/s. Rast bi­lje­ži i tr­ži­šte pri­je­no­sa TV pro­gra­ma uz pla­ća­nje nak­na­de. IPTV je vo­de­ća teh­no­lo­gi­ja s tr­žiš­nim udje­lom od 28 pos­to. No, i da­lje ima po­ten­ci­ja­la ra­zvo­ja ovog tr­ži­šta jer 45 pos­to ku­ćans­ta­va te­le­vi­zi­ju pra­ti pu­tem ze­malj­skog sig­na­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.