U ener­get­sku ob­no­vu ide 20 zgra­da

Ve­li­ka Go­ri­ca

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ministar

gra­di­telj­stva i pros­tor­nog ure­đe­nja Lo­vro Kuš­če­vić u sri­je­du je uru­čio rje­še­nja za ener­get­sku ob­no­vu 20 ve­li­ko­go­rič­kih zgra­da, od ko­jih je 16 pri­ja­vi­lo Grad­sko stam­be­no gos­po­dar­stvo (GSG). Pro­jekt se od­no­si na ob­no­vu stam­be­nih zgra­da i od­goj­no obra­zov­nih us­ta­no­va u Hr­vat­skoj, ukup­ne je vri­jed­nos­ti 1,7 mi­li­jar­di ku­na i obu­hva­ća vi­še od ti­su­ću gra­di­li­šta. Za zgra­de za ko­je se pri­ja­vio Grad ve­li­ka Go­ri­ca do­bi­ve­na su bes­po­vrat­na sred­stva od 60 pos­to, u iz­no­su od 34,7 mi­li­ju­na ku­na, što či­ni ukup­nu inves­ti­ci­ju za ob­no­vu u iz­no­su 61 mi­li­jun ku­na u idu­ćih go­di­nu i pol.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.