EK pred­la­že uki­da­nje vi­nje­ta

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Eu­rop­ska

ko­mi­si­ja je u sri­je­du pred­sta­vi­la op­sež­ni pro­met­ni pa­ket s ni­zom ini­ci­ja­ti­va, me­đu ko­ji­ma je i ide­ja o di­gi­ta­li­za­ci­ji na­pla­te ces­ta­ri­na, ko­ja bi zna­či­la uki­da­nje vi­nje­ta. Ko­mi­si­ja ne pred­la­že uvo­đe­nje na­pla­te ces­ta­ri­na, ali onim zem­lja­ma ko­je već ima­ju na­pla­tu pred­la­že uvo­đe­nje in­te­ro­pe­ra­bil­nog sustava, ko­ji bi omo­gu­ćio vo­za­či­ma da se kre­ću di­ljem EUa ne bri­nu­ći se za raz­li­či­te ad­mi­nis­tra­tiv­ne sus­ta­ve. “Na­pla­ta ces­ta­ri­na u na­ci­onal­noj je nad­lež­nos­ti i zem­lje članice je­su i os­tat će slo­bod­ne uves­ti ih ili ne. Za one ko­je se od­lu­če za to Ko­mi­si­ja da­nas pred­la­že ne­ka za­jed­nič­ka na­če­la”, is­ti­če Ko­mi­si­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.