Na­kon vi­la i apart­ma­na, gra­de luk­suz­ni hotel u Krku

Degrad De­ve­lop­ment Lo­kal­ni po­du­zet­nik ula­že 11 mi­li­ju­na eura, otva­ra­nje 2018.

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARIJA CRNJAK

Hotel s 35 so­ba i krov­nim ba­ze­nom s mo­ti­vi­ma gla­go­lji­ce tre­bao bi se otvo­ri­ti za se­zo­nu 2018. go­di­ne, ka­že De­nis Ši­kljan

Gra­đe­vin­ska tvrt­ka Degrad De­ve­lop­ment Gro­up u vlas­niš­tvu De­ni­sa Ši­klja­na, poz­na­ta po inves­ti­ci­ja­ma i iz­grad­nji luk­suz­nih vi­la i apart­ma­na na oto­ku Krku, gradi luk­suz­ni hotel u sa­mom Krku.

Vi­si­na inves­ti­ci­je je 11 mi­li­ju­na eura, a hotel s 35 so­ba i krov­nim ba­ze­nom s mo­ti­vi­ma gla­go­lji­ce tre­bao bi se otvo­ri­ti za se­zo­nu 2018. go­di­ne, ot­kri­va za Pos­lov­ni dnev­nik De­nis Ši­kljan.

“Ra­di se o du­go pri­pre­ma­nom pro­jek­tu uz sa­mo mo­re u gra­du Krku, s pre­kras­nom vi­zu­rom na sta­ri grad, Ka­štel iz 12 st. i zvo­nik Krč­ke ka­te­dra­le. Bu­du­ći da se ba­vi­mo inves­ti­ci­ja­ma igrad­njom is­klju­či­vo ek­s­klu­ziv­nih vi­la i apart­ma­na, ova­kav objekt si­gur­no je per­ja­ni­ca na­šeg do­sa­daš­njeg ra­da”, is­ti­če Ši­kljan, te do­da­je ka­ko je os­nov­ni cilj inves­ti­to­ra bio uklju­či­ti se u ra­zvoj Kr­ka kao top tu­ris­tič­ke des­ti­na­ci­je.

Me­di­te­ran­ski vr­to­vi

Bu­du­ći hotel bit će smje­šten uz lun­go ma­re i grad­sku pla­žu. S ob­zi­rom na to da se ra­di o ve­li­kom po­ko­su te­re­na, za­miš­lje­no je da se me­di­te­ran­ski vr­to­vi ste­pe­nas­to spu­šta­ju pre­ma mo­ru. Hotel će gos­ti­ma nu­di­ti wel­l­ness, imat će a la car­te res­to­ran, kao i vin­ski po­drum s ne­ko­li­ko sto­ti­na vr­hun­skih vin­skih eti­ke­ta, ka­že inves­ti­tor.

U po­nu­di će bi­ti i whi­skey i ci­gar bar na otvo­re­nom, te na kro­vu “in­fi­nity” ba­zen s te­ra­som za sun­ča­nje i raz­ne even­te, a res­to­ran i bar bit će otvo­re­ni za sve gos­te, uz ho­tel­ske. Pro­če­lje ho­te­la bit će iz­ve­de­no u dr­vu i be­to­nu. Izved­be­ni pro­jekt je go­to­vo za­vr­šen, a pot­pi­su­je ga hr­vat­ski stu­dio Lo­tus Ar­c­hi­tec­ti. Ši­kljan do­da­je ka­ko im je ja­ko važ­no da objekt bu­de po­se­ban i da bu­de u skla­du s des­ti­na­ci­jom.

“Des­ti­na­ci­ju uve­li­ke či­ni ar­hi­tek­tu­ra, što je vid­lji­vo iz raz­nih svjet­skih des­ti­na­ci­ja, i cilj nam je gra­di­ti objek­te ko­ji će na­šu des­ti­na­ci­ju uči­ni­ti po­seb­nom”, is­ti­če inves­ti­tor.

Tvrt­ka Degrad pla­ni­ra sa­mos­tal­no uprav­lja­ti ho­te­lom, uz an­ga­žman osob­lja ko­je pla­ni­ra­ju edu­ci­ra­ti u slič­nim objek­ti­ma na Me­di­te­ra­nu, a us­lu­ge pla­ni­ra­ju pru­ža­ti uz per­so­na­li­zi­ra­ni pris­tup sva­kom gos­tu i nje­go­vim že­lja­ma.

Ši­kljan ne sum­nja da Krk pos­ta­je luk­suz­na des­ti­na­ci­ja, o če­mu svje­do­či i ve­lik in­te­res ku­pa­ca za nji­ho­ve vil­le na Krku. Za­nim­lji­vo, domaćih ku­pa­ca go­to­vo i ne­ma­ju.

Sti­žu svo­jim zra­ko­plo­vi­ma

“Krk je pos­tao ja­ko za­nim­ljiv kup­ci­ma s ju­ga Nje­mač­ke, Aus­tri­je, Če­ške, Slo­vač­ke. Za­nim­lji­vi smo im zbog od­lič­ne pro­met­ne po­ve­za­nos­ti, i to ne sa­mo ces­tov­ne. Ve­lik dio ovih vlas­ni­ka apart­ma­na i vi­la sti­že vlas­ti­tim zra­ko­plo­vi­ma, zbog če­ga je vr­lo po­volj­na okol­nost što Krk ima me­đu­na­rod­nu zrač­nu lu­ku. Ve­ći­nu iz­gra­đe­nih apart­ma­na smo pro­da­li, a zbog ve­li­kog in­te­re­sa trenutno ima­mo otvo­re­nih čak se­dam gra­di­li­šta”, ka­že Ši­kljan, ko­ji sto­ga sma­tra da je ovak­va ho­tel­ska inves­ti­ci­ja Krku bi­la po­treb­na, te oče­ku­je da će im se i is­pla­ti­ti.

DEGRAD

Bu­du­ći hotel bit će smje­šten uz lun­go ma­re i grad­sku pla­žu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.