Kos­tić ku­pio 30,4 pos­to Ae­ro­dro­ma Por­to­rož

Gos­ti MK Gro­up že­li i Ma­ri­nu Por­to­rož

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Mi­odrag Kos­tić, vlas­nik MK Gro­upa, pos­tao je vlas­nik go­to­vo tre­ći­ne Ae­ro­dro­ma Por­to­rož, pre­ko kojeg se naj­lak­še sti­že do nje­go­vog ho­te­la Kem­pin­ski Pa­la­ce, pi­šu Ve­čer­nje no­vos­ti. Pre­ma po­da­ci­ma slo­ven­skog pos­lov­nog re­gis­tra AJPES, hotel Pa­la­ce Por­to­rož, či­ji je vlas­nik Kos­tić, pre­ko švi­car­ske kom­pa­ni­je Agro Hol­ding, ku­pio je 30,45 pos­to Ae­ro­dro­ma Por­to­rož. Taj udjel ot­ku­pio je od Fra­por­ta Slo­ve­ni­je, tj. ljub­ljan­skog ae­ro­dro­ma. U MK Gro­upu su po­t­vr­di­li da su ku­pi­li udjel u zrač­noj lu­ci Por­to­rož, ali i da su za­in­te­re­si­ra­ni i za pre­os­ta­li udjel, kao i za ku­po­vi­nu Ma­ri­ne Por­to­rož.

“Naš cilj je pro­mo­ci­ja Por­to­ro­ža kao des­ti­na­ci­je naj­vi­še ka­te­go­ri­je, za­to je u na­šem in­te­re­su ve­ći broj le­to­va, kao i to da Ma­ri­na Por­to­rož ra­di pu­nim ka­pa­ci­te­tom”, ka­žu u MK Gro­upu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.