500.000 NEZAPOSLENIH

NA­KON OSAM GO­DI­NA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pr­vi put na­kon osam go­di­na broj nezaposlenih u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni spus­tio se is­pod 500 ti­su­ća, iz­vje­šta­va In­di­ka­tor.ba. Agen­ci­ja za rad i za­poš­lja­va­nje iz­vi­jes­ti­la je da je pre­ma po­da­ci­ma za­vo­da i služ­bi za­poš­lja­va­nja 30. trav­nja 2017. go­di­ne bi­lo re­gis­tri­ra­no 495.405 nezaposlenih oso­ba u BiH. To je pr­vi put na­kon si­ječ­nja 2009. go­di­ne da je broj nezaposlenih ma­nji od 500.000. U si­ječ­nju 2009. go­di­ne bi­lo je na za­vo­di­ma sa­mo 488.496 pri­jav­lje­nih oso­ba, što je do­tad bio naj­ma­nji re­gis­tri­ra­ni broj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.