Op­ći­na Pa­le pro­tiv grad­nje tvor­ni­ce Mom­či­la Kra­jiš­ni­ka

Eko­lo­gi­ja Po­gon Sa­ra­je­vo­inves­ta tre­bao je ke­mij­ski im­preg­ni­ra­ti dr­ve­ne stu­po­ve za elek­tri­fi­ka­ci­ju, što bi mo­glo ugro­zi­ti oko­liš

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Na­čel­nik op­ći­ne Pa­le Bo­ško Ju­go­vić iz­ja­vio je da op­ćin­ska upra­va ni­je da­la su­glas­nost tvrt­ki Sa­ra­je­vo­invest Mom­či­la Kra­jiš­ni­ka, osu­đe­nog rat­nog zlo­čin­ca, za iz­grad­nju pro­izvod­nog pogona za im­preg­na­ci­ju dr­ve­nih stu­po­va za elek­tri­fi­ka­ci­ju. Gra­đan­ska ini­ci­ja­ti­va Za čis­te Pa­le is­pred zgra­de op­ći­ne or­ga­ni­zi­ra­la je mir­ne pro­s­vje­de na ko­ji­ma su rek­li ka­ko ne­će do­pus­ti­ti Sa­ra­je­vo­inves­tu da obav­lja ke­mij­sku im­preg­na­ci­ju dr­ve­nih stu­po­va, jav­lja N1.

“Op­ćin­ska upra­va ne­će ura­di­ti ni­je­dan po­gre­šan ko­rak ka­da je ri­ječ o za­šti­ti oko­li­ša i ne­će do­pus­ti­ti da bi­lo ka­kav po­gon opa­san po zdrav­lje funk­ci­oni­ra na ula­zu u Pa­le”, po­ru­čio je Ju­go­vić, objaš­nja­va­ju­ći da je op­ćin­ska upra­va od­bi­la zah­tjev Sa­ra­je­vo­inves­ta 22. svib­nja.

On je na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re re­kao da je ne­po­treb­no uz­ne­mi­ra­va­ti jav­nost po­zi­vi­ma da se gra­đa­ni okup­lja­ju is­pred op­ći­ne ka­ko bi skre­nu­li paž­nju na štet­nost pogona za im­preg­na­ci­ju.

Ju­go­vić ka­že da ne zna tko sto­ji iza prosvjeda i o kak­voj or­ga­ni­za­ci­ji je ri­ječ, ali da pos­to­je in­di­ci­je ka­ko je bi­lo pla­ni­ra­no da skup bu­de “ne­što dru­go”, a ne sa­mo pro­tiv­lje­nje im­preg­na­ci­ji.

Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, nit­ko ni­je pra­vio pro­ble­me ka­da su na po­dru­čje Pa­la do­ve­ze­ne otrov­ne ko­že od ko­jih je Ko­mu­nal­no Pa­le tre­ba­lo ima­ti za­ra­du, a da je ta tvrt­ka sa­da u gu­bit­ku od 500.000 KM. “Preš­li smo i pre­ko to­ga i to ni­je bio pro­blem, a sa­da je pro­blem što ja od­bi­jam zah­tjev Sa­ra­je­vo­inves­ta i ne do­pu­štam da taj po­gon bu­de iz­gra­đen”, is­tak­nuo je Ju­go­vić.

Ko­men­ti­ra­ju­ći svo­je gos­to­va­nje na Te­le­vi­zi­ji OSM i iz­ja­vu da su mu upu­će­ne pri­jet­nje, Ju­go­vić je re­kao da je na­veo ka­ko ne mo­že bi­ti ap­so­lut­no uvje­ren da iza to­ga ne­ma odre­đe­nih po­li­tič­kih elemenata, od­nos­no sim­pa­ti­ze­ra odre­đe­nih po­li­tič­kih op­ci­ja.

On je do­dao da je do­bio pri­je­te­će po­ru­ke ko­je su vr­lo ruž­ne, ne že­le­ći objas­ni­ti o kak­vim po­ru­ka­ma je ri­ječ, pre­ni­je­la je Sr­na. Momčilo Krajišnik je u iz­ja­vi za RTRS re­kao da ze­le­na impregnacija ni­je štetna za ljude i okolinu, a da je u pozadini lobiranje bijeljinske tvrt­ke Meridiana.

Krajišnik tvr­di da ima do­ka­ze ka­ko je di­rek­tor Me­ri­di­ane od part­ner­ske tvrt­ke u Ći­ćev­cu u Sr­bi­ji otvo­re­no tra­žio da spri­je­či Sa­ra­je­vo­invest da za­okru­ži pro­izvod­ni pro­ces stu­po­va za elek­tri­fi­ka­ci­ju.

MOMČILO KRAJIŠNIK JE RE­KAO DA

ZE­LE­NA IMPREGNACIJA NI­JE ŠTETNA ZA

LJUDE I OKOLINU, TE DA JE U POZADINI PROSVJEDA LOBIRANJE BIJELJINSKE TVRT­KE MERIDIANA

Tvor­ni­ca za im­preg­na­ci­ju dr­va bi­la bi opas­na po zdrav­lje, ka­žu u ini­ci­ja­ti­vi Za čis­te Pa­le

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.