Glav­ni za­da­tak He­ine­ke­na

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Za­us­ta­vi­ti pad pro­da­je

Glav­ni za­da­tak He­ine­ke­na, no­vog vlas­ni­ka Pi­vo­var­ne Laško Uni­on je da za­us­ta­vi pad tr­žiš­nog udje­la na do­ma­ćem tr­ži­štu. Na­ime, vre­me­na ka­da se mo­glo bi­ra­ti sa­mo iz­me­đu piva mar­ke Laško i Uni­on odav­no su proš­la. Još 2013. go­di­ne, gru­pa Pi­vo­var­na Laško do­mi­ni­ra­la je slo­ven­skim tr­ži­štem piva s udje­lom od 86 pos­to. Me­đu­tim, agre­siv­nim ši­re­njem jef­ti­ni­jeg i kva­li­tet­ni­jeg stra­nog piva i os­ni­va­njem ma­njih pi­vo­va­ra, udjel Pi­vo­var­ne Laško na tr­ži­štu do kra­ja 2015. pao je na 74 pos­to, a ne­ma još po­da­ta­ka za 2016.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.