STANOVI U PARIZU ZBOG

BREXITA I 8450€/M2

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ci­je­ne ne­kret­ni­na u Parizu ovo­ga će lje­ta do­se­ći no­ve re­kor­de, jer kup­ci, mnogi me­đu nji­ma Bri­tan­ci, nastoje do­bi­ti sta­no­ve u naj­priv­lač­nim če­t­vr­ti­ma fran­cu­ske me­tro­po­le, drže ana­li­ti­ča­ri tr­ži­šta ne­kret­ni­na. “Broj ku­pa­ca ras­te ne­za­us­tav­lji­vo. Po­traž­nja je pre­ma­ši­la po­nu­du, oso­bi­to za vri­jed­ni­je ne­kret­ni­ne, mo­žda i zbog Brexita”, iz­ja­vio je pa­ri­ški jav­ni bi­ljež­nik Thi­er­ry De­le­sal­le. I dok su Ta­li­ja­ni naj­ve­ća gru­pa ku­pa­ca sta­no­va u Parizu, sa 17-pos­tot­nim udje­lom u pro­da­ja­ma ne­kret­ni­na stran­ci­ma, Bri­tan­ci su dru­gi s 10 pos­to. Već u pr­va tri mje­se­ca 2017. ci­je­ne sta­no­va u Parizu po­ras­le su za 5,5% na 8450 eura po kva­dra­tu, pre­ma pro­cje­na­ma Ko­mo­re bi­ljež­ni­ka i re­gi­je Île-de-Fran­ce.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.