LETOVIMA IZ EU­RO­PE

RAČUNALA I DA­LJE NA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Pri­je­nos­na računala za­sad ne­će bi­ti za­bra­nje­na u zra­ko­plo­vi­ma iz Eu­ro­pe pre­ma Ame­ri­ci, pri­op­ći­lo je ame­rič­ko mi­nis­tar­stvo unu­tar­nje si­gur­nos­ti. Pro­ši­re­nje te za­bra­ne, ko­ja je na sna­zi za le­to­ve s Bli­skog is­to­ka, još se raz­ma­tra, po­jas­nio je ministar John Kel­ly na­kon raz­go­vo­ra s europ­skim po­vje­re­ni­ci­ma za unu­tar­nje pos­lo­ve Di­mi­tri­som Avra­mo­po­ulo­som i pro­me­ta Vi­ole­tom Bulc, iako je ra­ni­je tvr­dio da će se za­bra­ni­ti lap­to­pi na svim letovima u SAD. Već je za­bra­nje­no uno­še­nje u ka­bi­ne lap­to­pa, ta­ble­ta i dru­gih ure­đa­ja ve­ćih od mo­bi­te­la, za le­to­ve s Bli­skog is­to­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.