Nuk­le­ar­ka Otok tri mi­lje, mjes­to naj­ve­će ha­va­ri­je, ga­si se do 2019.

Nedovoljno unos­na Ve­ći­na od 675 rad­ni­ka bit će ot­pu­šte­na

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Nuk­le­ar­na cen­tra­la Otok tri mi­lje, mjes­to naj­te­že ci­vil­ne nuk­le­ar­ne ne­sre­će u Ame­ri­ci 1979., mo­ra bi­ti za­tvo­re­na do ruj­na 2019. jer je nedovoljno unos­na. “Exe­lon Cor­po­ra­ti­on ra­ni­je ne­go je bi­lo pre­dvi­đe­no za­tvo­rit će svo­ju cen­tra­lu Otok tri mi­lje, 30. ruj­na 2019.,”, na­ve­la je tvrt­ka Exe­lon ko­ja ju vo­di. Cen­tra­la, ko­ja ima sa­mo je­dan dje­lat­ni re­ak­tor na­kon ne­sre­će, za­poš­lja­va 675 oso­ba od ko­jih će ve­ći­na bi­ti ot­pu­šte­na. Exe­lon, u či­joj su nad­lež­nos­ti 23 re­ak­to­ra u SADu, op­tu­žu­je sa­vez­nu dr­ža­vu Pen­n­syl­va­ni­ju da ni­je po­du­ze­la mje­re za po­dr­šku nuk­le­ar­noj in­dus­tri­ji, za raz­li­ku od New Yor­ka ili Ili­no­isa. Za­us­tav­lja­nje nuk­le­aki po­ve­ća­lo bi za­ga­đe­nje zra­ka, os­la­bi­lo elek­trič­nu mre­žu, po­ve­ća­lo ci­je­nu ener­gi­je i uki­nu­lo mi­li­ju­ne do­bro pla­će­nih rad­nih mjes­ta, na­vo­di tvrt­ka.

Iz tvrt­ke ko­ja uprav­lja cen­tra­lom ža­le se na dr­ža­vu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.