CI­JE­NA BARELA PA­LA

IS­POD 52 DO­LA­RA

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI&ANALIZE -

Ci­je­ne naf­te pa­le su u sri­je­du je­dan pos­to na me­đu­na­rod­nim tr­ži­šti­ma, pod pri­ti­skom ras­ta li­bij­ske pro­izvod­nje što po­ja­ča­va za­bri­nu­tos­ti da ne­ke članice OPEC-a pot­ko­pa­va­ju nas­to­ja­nja tog kar­te­la da sma­nji­va­njem po­nu­de sta­bi­li­zi­ra ci­je­ne. Na lon­don­skom tr­ži­štu ci­je­na barela pa­la je 52 cen­ta u od­no­su na uto­rak, na 51,32 do­la­ra. Na ame­rič­kom tr­ži­štu ba­re­lom se tr­go­va­lo ta­ko­đer po 52 cen­ta ni­žoj ci­je­ni, od 49,14 do­la­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.