De­viz­ne re­zer­ve 13,5 ml­rd. eura

Bla­gi pad Pri­ču­ve HNB-a u go­di­nu da­na sma­nje­ne za 193 mi­li­ju­na eura, od­nos­no 1,4 pos­to

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE - ANA BLAŠKOVIĆ

Ne­to me­đu­na­rod­ne pri­ču­ve po­ras­le su za mi­li­jar­du eura ili 9,1 pos­to u go­di­nu da­na, do­seg­nuv­ši 12,16 mi­li­jar­di eura kra­jem 2016.

Me­đu­na­rod­ne pri­ču­ve Hr­vat­ske na­rod­ne ban­ke, ključni ins­tru­ment do­ma­će mo­ne­tar­ne po­li­ti­ke, iz­no­si­le su 13,5 mi­li­jar­di eura kra­jem proš­le go­di­ne. Sma­nje­nje je to od go­to­vo 193 mi­li­ju­na eura, od­nos­no 1,4 pos­to u od­no­su na pret­hod­nu go­di­nu, ilus­tri­ra­ju po­da­ci sre­diš­nje ban­ke.

Uki­da­nje de­viz­ne re­zer­ve

Bla­gi pad de­viz­nih re­zer­vi po­s­lje­di­ca je uki­da­nja obve­ze iz­dva­ja­nja de­viz­nog di­je­la obvez­ne pri­ču­ve, po­tom sma­nje­nja sta­nja na de­viz­nom ra­ču­nu Mi­nis­tar­stva financija kod sre­diš­nje ban­ke, ni­že ra­zi­ne re­po pos­lo­va i pro­da­ja de­vi­za Eu­rop­skoj ko­mi­si­ji, objaš­nja­va­ju iz HNBa. Po­gle­da­ju li se pak ne­to me­đu­na­rod­ne pri­ču­ve, u ko­je se ne ra­ču­na­ju de­viz­na obvez­na pri­ču­va, spe­ci­jal­na prava vu­če­nja (SDR) kod Me­đu­na­rod­nog mo­ne­tar­nog fon­da (MMF), kao ni sred­stva Eu­rop­ske ko­mi­si­je, Mi­nis­tar­stva financija niti ulaganja u re­po pos­lo­ve, pri­mjet­no je da su one po­ras­le. U us­po­red­bi s 2015. proš­le go­di­ne bi­le su ve­će za mi­li­jar­du eura ili 9,1 pos­to, do­seg­nuv­ši 12,16 mi­li­jar­di eura.

Rast ne­to pri­ču­vi re­zul­tat je ot­ku­pa de­vi­za od ba­na­ka i Mi­nis­tar­stva financija te za­ra­de os­tva­re­ne uprav­lja­njem pri- ču­va­ma. Naj­ve­ći dio me­đu­na­rod­nih pri­ču­va, 58 pos­to, kra­jem proš­le go­di­ne bio je ulo­žen u vri­jed­nos­ne pa­pi­re dr­ža­va, ba­na­ka i ins­ti­tu­ci­ja či­ji se kre­dit­ni rej­ting na­la­zi unu­tar dva naj­vi­ša ran­ga, po­tom kod Ban­ke za me­đu­na­rod­na po­rav­na­nja (BIS) i MMFa te u efek­tiv­nu stra­nu va­lu­tu u tre­zo­ru HNBa.

Do­mi­ni­ra­ju euri

Ve­ći­na domaćih de­viz­nih re­zer­vi, 78 pos­to, de­no­mi­ni­ra­na je u euru. Udio eu­rop­ske va­lu­te pre­ma os­ta­lim va­lu­ta­ma u pri­ču­va­ma u kon­ti­nu­ira­nom je po­ras­tu. Pri­mje­ri­ce, u po­s­ljed­njih go­di­nu da­na udio eura je po­ras­tao za pet pos­tot­nih bo­do­va, sa 73 pos­to kra­jem 2015. go­di­ne na spo­me­nu­tih 78 pos­to proš­le go­di­ne.

Udio ame­rič­kog do­la­ra, ko­ji je na kra­ju 2015. u ukup­nim pri­ču­va­ma iz­no­sio 24,1 pos­to, sni­žen je na 19,1 pos­to kra­jem proš­le go­di­ne, dok je udio spe­ci­jal­nih prava vu­če­nja po­ve­ćan s 2,83 na 2,90 pos­to ukup­nih me­đu­na­rod­nih pri­ču­va.

HNB-u su de­viz­ne re­zer­ve ključni ins­tru­ment mo­ne­tar­ne po­li­ti­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.