Za­ba po­nu­di­la pa­ket us­lu­ga se­zon­ci­ma

I kad ne­ma­ju pri­ma­nja

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Za­gre­bač­ka ban­ka po­nu­di­la je se­zon­skim rad­ni­ci­ma, ko­ji ima­ju ote­žan pris­tup ban­kar­skim us­lu­ga­ma bu­du­ći da pri­ho­de os­tva­ru­ju uglav­nom u tu­ris­tič­koj se­zo­ni, a ne ci­je­le go­di­ne, po­se­ban pa­ket us­lu­ga. Se­zon­ci će ima­ti mo­guć­nost do­pu­šte­nog pre­ko­ra­če­nja do vi­si­ne re­do­vi­tog pri­ma­nja i ka­da nisu za­pos­le­ni, a mo­ći će ko­ris­ti­ti obroč­no pla­ća­nje Ma­es­tro kar­ti­com na rok do 12 mje­se­ci i ka­da ne­ma­ju pri­ma­nja. Kli­jen­ti će mo­ći ko­ris­ti­ti mo­bil­no i in­ter­net­sko ban­kar­stvo, a osim kla­sič­nih ban­kar­skih us­lu­ga po­put bes­plat­nog ugo­va­ra­nja traj­nog na­lo­ga ili ugo­va­ra­nja de­viz­nog te­ku­ćeg ra­ču­na, na ras­po­la­ga­nju su im i struč­ni ban­ka­ri. Is­te­kom go­di­ne da­na na­kon po­nov­nog za­poš­lja­va­nja kod pos­lo­dav­ca kli­jen­ti će u Za­gre­bač­koj ban­ci po­t­vr­di­ti sta­tus ‘stal­nog se­zon­ca’ i ako ni­je doš­lo do pro­mje­ne, bit će im omo­gu­će­no ne­sme­ta­no ko­ri­šte­nje us­lu­ge.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.