BROJ NEZAPOSLENIH NA HZZ-U NAJNIŽI OD 1990. GO­DI­NE

Vi­jes­ti

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

‘Glad’ za rad­ni­ci­ma u tu­ris­tič­kom sek­to­ru i val se­zon­skog za­poš­lja­va­nja snaž­no su utje­ca­li na na nas­ta­vak tren­da pa­da sto­pe ne­za­pos­le­nos­ti. U trav­nju je iz­no­si­la 13,2% što zna­ći da je pa­la 1,2 pos­tot­na bo­da ne­go u pret­hod­nom mje­se­cu. “U trav­nju je u od­no­su na isti mje­sec proš­le go­di­ne broj nezaposlenih bio ni­ži za 50 ti­su­ća te iz­no­sio 204.316 (naj­ma­nje od 1990. go­di­ne u ovom mje­se­cu u go­di­ni), a broj osi­gu­ra­ni­ka je po­ve­ćan za 25,9 ti­su­ća te iz­no­sio 1.475.786. Iako je smjer oba po­ka­za­te­lja do­bar (a oso­bi­to je do­bro što se broj osi­gu­ra­ni­ka opo­rav­lja), ova­ko ve­li­ka raz­li­ka u nji­ho­voj di­na­mi­ci re­zul­ti­ra sma­nje­njem kon­tin­gen­ta rad­ne sna­ge, što je du­go­roč­no vr­lo ne­po­volj­na ka­rak­te­ris­ti­ka tr­ži­šta ra­da”, ko­men­ti­ra­li su u HGK.

PD

Pi­pu­nić je u no­vi brend ulo­žio 490 mi­li­ju­na ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.