Uskok Pri­pu­za te­re­ti za uta­ju 22 mi­li­ju­na ku­na

Fik­tiv­ni pos­lo­vi Na­vod­no iz­vuk­li 98 mil. kn

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Uskok

je ju­čer po­t­vr­dio da je po­kre­nu­ta is­tra­gu pro­tiv suv­las­ni­ka gru­pa­ci­je za zbri­nja­va­nje ot­pa­da Pe­tra Pri­pu­za, nje­go­va si­na i pos­lov­nih su­rad­ni­ka zbog sum­nje da su fik­tiv­nim pos­lo­vi­ma iz­vuk­li 98 mi­li­ju­na ku­na i uta­ji­li 22 mi­li­ju­na ku­na po­re­za. Sum­nja­ju da je Pri­puz ra­di za­ra­de iz­vla­če­njam nov­ca “te­me­ljem ne­vje­ro­dos­toj­nih ra­ču­na te neo­s­no­va­nim uma­nje­njem os­no­vi­ce za obra­čun po­re­za na do­da­nu vri­jed­nost i po­re­za na do­bit” us­tro­jio “zlo­či­nač­ko udru­že­nje po­ve­zav­ši u za­jed­nič­ko dje­lo­va­nje os­ta­le okriv­lje­ni­ke kao od­go­vor­ne oso­be u vi­še tr­go­vač­kih dru­šta­va”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.