In­ku­ba­tor FER-a ‘iz­ro­dio’ pr­ve star­tu­pe

Biz­nis sa sve­uči­li­šta

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

An­gler,

Gu­itarFri­end, Ju­vo Ho­me Fri­end i SAN pr­vi su star­tu­pi ko­ji su iz­aš­li iz FERo­vog in­ku­ba­to­ra SPOCK. Zagrebački Fa­kul­tet elek­tro­teh­ni­ke i ra­ču­nar­stva pri­je go­di­nu da­na po­kre­nuo je pr­vi pos­lov­ni in­ku­ba­tor na Za­gre­bač­kom sve­uči­li­štu, a una­zad de­vet mje­se­ci kroz nje­ga je proš­la pr­va ge­ne­ra­ci­ja stu­dent­skih star­tu­pa. Iva Gos­pod­ne­tić, struč­na su­rad­ni­ca u Cen­tru ka­ri­je­ra FERa unu­tar ko­jeg dje­lu­je SPOCK, za­do­volj­na je što su svi ti­mo­vi us­pješ­no za­vr­ši­li pro­ces in­ku­ba­ci­je.

“Sva če­ti­ri ti­ma već ima­ju os­tva­re­ne po­čet­ne ci­lje­ve i per­s­pek­ti­vu ra­zvi­ja­ti svo­je pro­izvo­de i us­lu­ge u bu­duć­nos­ti”, ka­že ona.

An­gler je ra­zvio mo­bil­nu apli­ka­ci­ju ko­ja fo­to­gra­fi­ra­njem mje­ri ge­ome­trij­ske li­ko­ve, a Ju­vo rje­še­nje ko­je ro­di­te­lje upo­zo­ra­va da im di­je­te ide pre­ma opas­nom pred­me­tu ili po­dru­čju. Gu­itarFri­end je ra­zvio ure­đaj ko­ji omo­gu­ću­je svi­ra­nje gi­ta­re ko­ri­šte­njem sa­mo jed­ne ru­ke, a SAN teh­no­lo­gi­ju ko­ja ubr­za­va im­ple­men­ta­ci­ju IoT sus­ta­va u or­ga­ni­za­ci­ja­ma.

Iva Gos­pod­ne­tić iz in­ku­ba­to­ra SPOCK

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.