DNEVNI LIST ALO!

SPRINGER PRODAO

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Rin­gi­er Axel Springer Sr­bi­ja prop­ćio je da pro­da­je dnev­nih no­vi­na ALO! i por­tal alo. rs kom­pa­ni­ji Dnev­ne No­vi­ne ALO d.o.o. Spo­ra­zum je pot­pi­san 31. svib­nja 2017. Ka­ko je na­ve­de­no u pri­op­će­nju kom­pa­ni­je Rin­ger Axel Springer Sr­bi­ja, nad­lež­ni or­ga­ni sa­da tre­ba­ju odo­bri­ti tran­sak­ci­ju. “Rin­gi­er Axel Springer Sr­bi­ja će se na­da­lje usre­do­to­či­ti na svoj glav­ni mul­ti­me­di­jal­ni no­vi­nar­ski brend Blic, kao i eks­pan­zi­ju svo­jih plat­for­mi za onli­ne ogla­ša­va­nje i di­gi­tal­ni mar­ke­ting”, na­vo­di se u pri­op­će­nju. Vlas­nik no­vo­os­no­va­ne kom­pa­ni­je Dnev­ne No­vi­ne ALO d.o.o. je Saša Bla­go­je­vić, ko­ji ima pet­na­est go­di­na is­kus­tva u po­dru­čju mar­ke­tin­ga, do­da­je se u pri­op­će­nju kom­pa­ni­je Axel Springer Sr­bi­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.