Ten­zi­je me­đu di­oni­ča­ri­ma Eric­sso­na

Vjes­nik pro­mje­na Ak­ti­vis­tič­ki fond Ce­vi­an pos­ta­je naj­ve­ći di­oni­čar šved­ske kom­pa­ni­je

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Inves­ti­cij­ski fond Ce­vi­an Ca­pi­tal poz­nat po di­oni­čar­skom ak­ti­viz­mu stje­če sve ve­će udje­le u šved­skom Eric­sso­nu, a na me­ti nje­go­vih kri­ti­ka naš­la se Upra­va i utje­caj­na obi­telj Wal­len­berg. Pre­ma tvrd­nja­ma Re­uter­sa, je­dan od naj­ve­ćih ak­ti­vis­tič­kih fon­do­va u Eu­ro­pi ulo­žio je do sa­da vi­še od mi­li­jar­de do­la­ra u kup­nju di­oni­ca šved­skog pro­izvo­đa­ča te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ske opre­me.

Za sa­da Ce­vi­an po­sje­du­je 5,6 pos­to di­oni­ca, ali na to­me vje­ro­jat­no ne­će sta­ti, ocje­nju­ju ana­li­ti­ča­ri, dok ne postane naj­ve­ći di­oni­čar. No, to ne zna­či da će ima­ti i pot­pu­nu kon­tro­lu. Na­ime, zbog sus­ta­va pov­la­šte­nih di­oni­ca, Ce­vi­anov udjel do­no­si tek tri pos­to gla­sač­kih pra­va. S dru­ge stra­ne, Inves­tor, inves­ti­cij­ska tvrt­ka obitelji in­dus­tri­ja­la­ca Wal­len­berg, po­sje­du­je 5,9 pos­to ka­pi­ta­la, ali dr­ži 21,8 pos­to gla­sač­kih pra­va.

Pre­ma miš­lje­nju Chris­te­ra Gar­del­la, su­os­ni­va­ča Ce­vi­ana, Upra­va vr­lo lo­še ra­di svoj po­sao što je dio pro­ble­ma u ko­ji­ma se na­šao Eric­sson, pi­še Fi­nan­ci­al Ti­mes. No, od­go­vor­nost je i na di­oni­ča­ri­ma, sma­tra Gar­dell. “Ak­ci­je naj­ve­ćih di­oni­ča­ra bi­le su za­kaš­nje­le i pot­pu­no ne­efi­kas­ne”, ka­zao je Gar­dell ko­ji je us­tao i pro­tiv sus­ta­va pov­la­šte­nih di­oni­ca.

REUTERS

U Ce­vi­anu sma­tra­ju da pos­to­je­ći inves­ti­to­ri ni­su ni­šta uči­ni­li u ve­zi lo­šeg ra­da Upra­ve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.