NJE­MAČ­KI WIRTGEN

JOHN DEERE KUPUJE

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ame­rič­ki pro­izvo­đač po­ljo­pri­vred­ne i gra­đe­vin­ske me­ha­ni­za­ci­je John Deere naj­a­vio je u če­t­vr­tak da će ku­pi­ti nje­mač­ku kom­pa­ni­ju Wirtgen Gro­up za 5,2 mi­li­jar­de do­la­ra, uklju­ču­ju­ći i dug. Wirtgen je spe­ci­ja­li­zi­ran za pro­izvod­nju opre­me ko­ja se ko­ris­ti grad­nju pro­met­ni­ca, a pos­lu­je kroz mre­žu neo­vis­nih dis­tri­bu­te­ra i tvrt­kik­će­ri u vi­še od sto­ti­nu dr­ža­va svi­je­ta, na­vo­di Reuters. Iz Joh­na De­erea su po­ru­či­li ka­ko ne vi­de ni­kak­vo prek­la­pa­nje u pro­izvod­nom pro­gra­mu, pa za­klju­če­nje tran­sak­ci­je oče­ku­ju u pr­vom kvar­ta­lu 2018.

Go­to­vo do 2018.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.