BLISKOG MACRONU

ISTRAŽUJE SE MI­NIS­TRA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Fran­cu­sko pra­vo­su­đe naj­a­vi­lo je u če­t­vr­tak otva­ra­nje pre­li­mi­nar­ne is­tra­ge u afe­ri s ne­kret­ni­na­ma ko­ja uklju­ču­je Ric­har­da Fer­ran­da, mi­nis­tra te­ri­to­ri­jal­ne ko­he­zi­je bliskog fran­cu­skom pred­sjed­ni­ku Em­ma­nu­elu Macronu. Proš­log tjedna no­vi­na­ri su ot­kri­li da je Fer­ran­do­va part­ne­ri­ca ko­ris­ti­la sred­stva osi­gu­ra­va­ju­ćeg druš­tva kad je on bio nje­gov glav­ni di­rek­tor od 1998. do 2012 go­di­ne. Na­kon tog ot­kri­ća tu­ži­telj iz Bres­ta oci­je­nio je da do­ga­đa­ji ne pred­stav­lja­ju pre­kr­šaj i ne omo­gu­ću­ju otva­ra­nje is­tra­ge. “Na­kon ana­li­ze do­dat­nih ele­me­na­ta” ipak je naj­a­vio u če­t­vr­tak da se obra­ća po­li­ci­ji sa zah­tje­vom za pre­li­mi­nar­nom is­tra­gom. Ric­hard Fer­rand, oš­tro je opo­vr­gao sva­ku ne­pra­vil­nost.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.