U PARIŠKOM UGOVORU

BRUXELLES ZA OSTANAK

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Pred­sjed­nik Eu­rop­skog vi­je­ća, Do­nald Tusk na Twit­te­ru je obja­vio po­ru­ku upu­će­nu ame­rič­kom pred­sjed­ni­ku Do­nal­du Trum­pu u ve­zi naj­a­ve od­lu­ke o na­pu­šta­nju Pa­ri­škog kli­mat­skog spo­ra­zu­ma. “Mo­lim vas, ne mi­je­njaj­te (po­li­tič­ku) kli­mu na­go­re”, na­pi­sao je Tusk. Dan ra­ni­je pred­sjed­nik Eu­rop­ske ko­mi­si­je Je­an-Cla­ude Jun­c­ker upo­zo­rio je Trum­pa na to kak­ve bi po­s­lje­di­ce mo­glo ima­ti pov­la­če­nje Sje­di­nje­nih Dr­ža­va iz Pa­ri­ško­ga spo­ra­zu­ma o kli­mat­skim pro­mje­na­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.