Uber sma­njio gu­bi­tak, ali još je­dan vi­so­ki me­na­džer naj­a­vio od­la­zak

Eg­zo­dus Fi­nan­cij­ski di­rek­tor Ga­utam Gup­ta od­la­zi u sr­p­nju

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ame­rič­ka

kom­pa­ni­ja za naj­am vo­zi­la s vo­za­čem obja­vi­la je ma­nji gu­bi­tak u pr­vom tro­mje­se­čju, ali i da je fi­nan­cij­ski di­rek­tor naj­a­vio od­la­zak. Ka­ko pre­no­si Reuters kom­pa­ni­ji­no pri­op­će­nje, Ga­utam Gup­ta od­la­zi iz Ube­ra idućeg sr­p­nja jer će se pri­dru­ži­ti jed­nom star­tu­pu iz San Fran­cis­ca. Ti­me je Gup­ta po­s­ljed­nji u ni­zu pred­stav­ni­ka vi­so­kog me­nadž­men­ta ko­ji su od­lu­či­li nas­ta­vi­ti ka­ri­je­ru iz­van Ube­ra.

Pod­sje­ti­mo, od ve­lja­če je otiš­lo ili naj­a­vi­lo od­la­zak de­se­tak vi­so­kih me­na­dže­ra. Dok di­rek­to­ri bje­že, kom­pa­ni­ja pos­lu­je bo­lje. Uber je obja­vio da je ne­to gu­bi­tak u pr­vom kvar­ta­lu iz­no­sio 708 mi­li­ju­na do­la­ra, na­su­prot 991 mi­li­jun do­la­ra u če­t­vr­tom tro­mje­se­čju. No, pri­ho­di su na kvar­tal­noj ra­zi­ni ras­li za 18 pos­to na 3,4 mi­li­jar­de do­la­ra.

Mi­nus u pr­vom kvar­ta­lu pao na 708 mi­li­ju­na do­la­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.