Za­ba po­jef­ti­nju­je pos­to­je­će kre­di­te

Pad ka­ma­ta Ovis­no o va­lu­ti i vr­sti kredita sto­pe se sni­ža­va­ju od 0,18 do 0,35 pos­tot­nih bo­do­va

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Sli­je­dom kre­ta­nja Na­ci­onal­ne re­fe­rent­ne sto­pe (NRS), Za­gre­bač­ka banka od 1. sr­p­nja sni­ža­va pro­mje­nji­ve ka­ma­te sto­pe na pos­to­je­će kre­di­te gra­đa­ni­ma i to, ovis­no o va­lu­ti i vr­sti kredita, iz­me­đu 0,18 i 0,35 pos­tot­na bo­da. Sni­že­nje će bit vid­lji­vo na ra­ta­ma kredita ko­je dos­pi­je­va­ju u ko­lo­vo­zu. Na pos­to­je­će stam­be­ne i dru­ge kre­di­te kod ko­jih se kao pa­ra­me­tar ko­ris­ti šes­to­mje­seč­na NRS1, za kun­ske kre­di­te ka­mat­na sto­pa sma­njit će se za 0,25 pos­tot­nih po­ena, dok će se za kre­di­te ve­za­ne uz va­lu­tu euro ka­mat­na sto­pa sma­nji­ti za 0,35 pos­tot­nih bo­da. Kod os­ta­lih kredita, kod ko­jih se ko­ris­ti šes­to­mje­seč­nu NRS2, do­ći će do sma­nje­nja ka­mat­ne sto­pe kredita u ku­na­ma za 0,18 pos­tot­nih bo­do­va, a za eur­ske kre­di­te za 0,32 pos­tot­na bo­da.

BORNA FILIĆ/ PIXSELL

Sni­že­nja stu­pa­ju na sna­gu 1. sr­p­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.