NAJSNAŽNIJI PAD

INDEKSA U DVA TJEDNA

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - Pi­še: TOMISLAV PILI

Tr­go­vin­ski če­t­vr­tak na Za­gre­bač­koj bur­zi do­nio je najsnažniji pos­tot­ni pad vri­jed­nos­ti CROBEX-a u po­s­ljed­nja dva tjedna. Za­vr­šet­kom tr­go­va­nja in­deks do­ma­ćeg tr­ži­šta ka­pi­ta­la za­us­ta­vio se na 1848 bo­do­va što je 0,84 pos­to ma­nje ne­go dan ra­ni­je. Ina­če, to je najsnažniji pos­tot­ni pad od 15. svib­nja. Pad CROBEX10 indeksa bio je ne­što bla­ži, pa se za­us­ta­vio na 1103 bo­da os­la­biv­ši 0,33 pos­to. Lik­vid­nost je na već uobi­ča­je­nim ni­skim ra­zi­na­ma, a u če­t­vr­tak je do­seg­nu­to 5,4 mi­li­ju­na ku­na. U tak­vim okol­nos­ti­ma sta­tus “mi­li­ju­na­ša” pos­ti­gla je sa­mo jed­na di­oni­ca, Atlan­tic gru­pa s 1,9 mi­li­ju­na ku­na. Da li zbog iz­ja­ve nje­zi­na čel­ni­ka Emi­la Te­des­c­hi­ja da ta kom­pa­ni­ja mo­že podnijeti pot­pu­ni ot­pis po­tra­ži­va­nja pre­ma Kon­zu­mu ili ne­čeg dru­gog, no inves­ti­to­ri su bi­li sprem­ni za tu di­oni­cu pla­ti­ti go­to­vo jed­na pos­to ma­nje ne­go dan ra­ni­je. Ci­je­na se za­us­ta­vi­la na 760 ku­na. S ob­zi­rom da je rast ci­je­ne us­pje­lo pos­ti­ći sve­ga 10 di­oni­ca, do­bit­ni­ka da­na go­to­vo da tre­ba “svi­je­ćom tra­ži­ti”. U toj elit­noj sku­pi­ni iz­dva­ja se di­oni­ca FTB tu­riz­ma ko­ja je sko­či­la 8,1 pos­to na 1729 ku­na. Gu­bit­ni­ke pak uvjer­lji­vo pre­dvo­di di­oni­ca Lo­šinj­ske plo­vid­be ko­ja se stro­po­šta­la 9,3 pos­to na 170,61 ku­nu, ali na pro­me­tu od sve­ga 34.000 ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.