NAFTA RAS­TE S NAJ­NI­ŽE

RA­ZI­NE U TRI TJEDNA

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Ci­je­ne naf­te po­ras­le su u če­t­vr­tak na me­đu­na­rod­nim tr­ži­šti­ma s naj­ni­žih ra­zi­na u tri tjedna, za­hva­lju­ju­ći ve­ćem ne­go što se oče­ki­va­lo pa­du za­li­ha i špe­ku­la­ci­ja­ma da bi se SAD mo­gle po­vu­ći iz glo­bal­nog spo­ra­zu­ma o bor­bi pro­tiv kli­mat­skih pro­mje­na. Na lon­don­skom tr­ži­štu ci­je­na ba­re­la po­ras­la je 58 cen­ti ili 0,8 pos­to u od­no­su na sri­je­du, na 51,34 do­la­ra. U ci­je­lom svib­nju ci­je­ne su sma­nje­ne za 2,7 pos­to, što je već tre­ći mje­sec za­re­dom ka­ko pa­da­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.