Ban­co Po­pu­lar pred ga­še­njem?

Ne­iz­vjes­na sud­bi­na Eu­rop­ski sa­na­cij­ski od­bor iz­dao ra­no upo­zo­re­nje u ve­zi sta­nja u ban­ci

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Špa­njol­ska banka Ban­co Po­pu­lar u ko­ju je ne­dav­no ulo­ži­la či­le­an­ska obi­telj hr­vat­skog po­ri­jek­la Luk­šić mo­žda će mo­ra­ti bi­ti uga­še­na ako ne na­đe no­vog vlas­ni­ka, sma­tra­ju u Eu­rop­skom sa­na­cij­skom od­bo­ru (SRB). Pre­ma tvrd­nja­ma upu­će­nih iz­vo­ra Re­uter­sa, pred­sjed­ni­ca SRBa El­ke König ne­dav­no je iz­da­la “ra­no upo­zo­re­nje” čel­ni­ci­ma Eu- rop­ske uni­je u ve­zi sta­nja te ban­ke. Pod­sje­ti­mo, za­da­tak SRBa je sa­na­ci­ja po­sr­nu­lih ba­na­ka u euro­zo­ni. Ova­kav po­tez još vi­še po­ve­ća­va za­bri­nu­tost oko sud­bi­ne šes­te špa­njol­ske ban­ke po ve­li­či­ni.

Ban­co Po­pu­lar ni­je us­pje­la pro­da­ti 37 mi­li­jar­di eura te­žak por­t­felj lo­ših kredita, a sa­da tra­ži no­vog vlas­ni­ka na­kon što je mi­nis­tar gos­po­dar­stva Lu­is de Gu­in­dos od­ba­cio mo­guć­nost dr­žav­nog spa­ša­va­nja. Rok za dos­ta­vu po­nu­da je 10. lip­nja, a iz ban­ke su po­ru­či­li ka­ko su sprem­ni pro­du­ži­ti rok. Ina­če, Špa­njol­ska je sa­ni­ra­la ban­ke s ukup­no 40 mi­li­jar­di eura na­kon iz­bi­ja­nja financijske kri­ze. Sek­tor je pro­šao i val kon­so­li­da­ci­je, pa je od pri­jaš­njih 55 ba­na­ka iz 2008. go­di­ne sa­da na tr­ži­štu sve­ga 14 ba­na­ka.

REUTERS

Banka mo­ra na­ći vlas­ni­ka do 10. lip­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.