Ho­će li ma­li do­bav­lja­či pos­ta­ti duž­ni­ci Agro­ko­ra?

Ap­surd Na ime du­ga Kon­zu­ma uze­li ro­bu od Vel­pro cen­tra, ali kom­pen­za­ci­je ni­su za­tvo­re­ne

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SUZANA VAROŠANEC suzana.va­ro­sa­nec@pos­lov­ni.hr

Uoči is­te­ka ro­ka za pri­ja­vu traž­bi­na (9. lipnja zad­nji dan) ut­vr­đe­no da lan­ča­ne kom­pen­za­ci­je ni­su mo­gu­će

Rob­ne kom­pen­za­ci­je kao na­pu­šte­ni mo­del obra­čun­skog pla­ća­nja po­kre­ta­njem pos­tup­ka pri­nud­ne upra­ve za čla­ni­ce kon­cer­na Agro­kor po­no­vo po­či­nje oživ­lja­va­ti u nje­go­voj pos­lov­noj prak­si. Na to upu­ću­ju oči­to­va­nja od stra­ne kon­cer­na, kao i oči­to­va­nja Mi­nis­tar­stva pra­vo­su­đa u smis­lu što je le­gal­no. Uoči ko­nač­nog is­te­ka ro­ka za pri­ja­vu traž­bi­na (9. lipnja zad­nji dan) u prav­nič­kim ras­pra­va­ma je doš­lo do ras­ple­ta za­kon­skog ok­vi­ra ko­ji (ne)do­zvo­lja­va kom­pen­za­ci­je ovis­no o to­me je­su li iz­rav­ne ili vi­šes­tra­ne. Dru­gim ri­je­či­ma, ove pr­ve ili jed­nos­tav­ne kom­pen­za­ci­je su mo­gu­će, dok dru­ge lan­ča­ne ni­su. Po­t­vr­đe­no je ka­ko se iz­rav­ne kom­pen­za­ci­je mo­gu re­ali­zi­ra­ti u dva slu­ča­ja bez raz­li­ke je­su li obve­ze dos­pje­le pri­je ili pos­li­je otva­ra­nja pos­tup­ka. To zna­či da se pre­bi­ja­nje omo­gu­ću­je ka­ko po sis­te­mu ‘sta­ro za sta­ro’, ta­ko i po sis­te­mu ‘no­vo za no­vo’, a u oba slu­ča­ja glav­ni je uvjet da je ri­ječ o od­no­su iz­me­đu jed­nog do­bav­lja­ča i jed­ne čla­ni­ce kon­cer­na. Ta­ko­đer, na­vod­no je pre­lom­lje­no ka­ko se ne­će pro­vo­di­ti mul­ti­la­te­ral­ne kom­pen­za­ci­je u ko­ji­ma su­dje­lu­ju tri ili vi­še dru­šta­va. Ne­ki to sma­tra­ju zna­kom da se pri­je­bo­jem ne­će mo­ći za­tvo­ri­ti i Agro­ko­ro­ve obve­ze iz­me­đu, pri­mje­ri­ce, jed­nog do­bav­lja­ča s vi­še dru­šta­va iz kon­cer­na. Ka­ko je ri­ječ o poslovima ko­ji su us­tva­ri 100 pos­to odrađeni pri­je 10. travnja, pri­je sa­me blokade Kon­zu­ma, di­je­lu do­bav­lja­ča pri­je­ti da od Agro­ko­ro­va vje­rov­ni­ka sad pos­ta­nu duž­nik zbog ovr­ha.

RI­JEČ JE O POSLOVIMA KO­JI SU 100% ODRAĐENI PRI­JE 10. TRAVNJA, PRI­JE BLOKADE KON­ZU­MA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.