Eks­plo­ata­ci­ja imo­vi­ne

Dr­ža­vi cu­re mi­li­ju­ni kroz ne­za­ko­ni­tost crp­lje­nja ru­da

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MA­RI­JA BRNIĆ

Ina je do­sad od 57 po­lja sklo­pi­la o pra­vu služnosti tek 12 ugo­vo­ra s dr­ža­vom i upla­ti­la 2 mi­li­ju­na ku­na

Pri­je ne­ko­li­ko go­di­na dr­žav­ni re­vi­zo­ri ot­kri­li su još jed­nu no­vu ne­za­ko­ni­tost ko­ja iz­bi­ja pri­hod dr­ža­vi. Upo­zo­ri­li su na tro­most u rje­ša­va­nju imo­vin­sko­prav­nih od­no­sa na ne­kret­ni­na­ma ko­ji­ma ras­po­la­že dr­ža­va, a po­se­bi­ce su pr­stom upi­ra­li u slu­ča­je­ve eks­plo­ata­ci­je mi­ne­ral­nih si­ro­vi­na i ug­lji­ko­vo­di­ka, či­je ko­ri­šte­nje, bu­du­ći da vlas­niš­tvo ni­je ure­đe­no, sma­tra­ju bes­prav­nim.

Pro­tek­lih go­di­na, za man­da­ta tri vla­de, po­če­lo se in­ten­ziv­ni­je ko­pa­ti i rje­ša­va­ti otvo­re­ne pred­me­te, po­lja na ko­ji­ma se go­di­na­ma odvi­ja­ju crp­lje­nja si­ro­vi­na, a iz do­ku­me­na­ta vla­di­nih po­vje­rens­ta­va za ras­po­la­ga­nje ne­kret­ni­na­ma RH vid­lji­vo je da se naj­vi­še tak­vih slu­ča­je­va od­no­si na Inu.

Odo­bre­ni su ta­ko ugovori za niz eks­plo­ata­cij­skih po­lja, od Priv­la­ke, Jag­nje­dov­ca, Obo­da, Šan­drov­ca, Žu­ti­ce, Ba­ni­ča­na­ca, Mol­vi, Bi­zov­ca, Li­pov­lja­na, Stru­že­ca, a naj­no­vi­ja dva ugo­vo­ra o pra­vu služnosti odo­bre­na su pot­kraj trav- nja za po­lja Bu­nja­ni i Du­go Se­lo. Ugovori o pra­vu služnosti uz naknadu za prethodnih pet go­di­na korištenja odobravani su i za ko­ri­šte­nje kamenoloma i šljunčara, pri­mje­ri­ce, u slu­ča­ju splitske Pomgrad gradnje.

Osim na spo­rost pro­ce­sa, re­vi­zo­ri su upo­zo­ra­va­li i na iz­os­ta­nak obra­ču­na i na­pla­te nak­na­da za ne­za­ko­ni­to ko­ri­šte­nje, či­ju vi­si­nu su ina­če ut­vr­đi­va­li sud­ski vje­šta­ci.

Ne­ma in­for­ma­ci­ja

Ko­li­ko je ugo­vo­ra sklop­lje­no i ko­li­ko je još tak­vih pred­me­ta pre­os­ta­lo za riješiti, služ­be­nih pro­cje­na ne­ma. Na upit smo iz Mi­nis­tar­stva dr­žav­ne imo­vi­ne do­bi­li tek in­for­ma­ci­ju ka­ko su s Inom do­sad za­klju­či­li ugo­vo­re za 12 po­lja, te da je naf­t­na kom­pa­ni­ja za pe­to­go­diš­nje ko­ri­šte­nje zem­lji­šta na ko­jem ima kon­ce­si­ju dr­ža­vi pla­ti­la ukup­no 2,083.896,93 ku­ne.

U slu­ča­ju Pomgrad gradnje, ka­žu, još ne­ma na­pla­te jer ugo­vor još ni­je sklop­ljen. Nak­na­de su, ina­če, ovis­no o to­mu je li ri­ječ o šum­skom ili po­ljo­pri­vred­nom zelj­mi­štu, tre­ba­le bi­ti upla­ći­va­ne na ra­čun Hr­vat­skih šu­ma ili dr­žav­nog pro­ra­ču­na.

No, pravnih postupaka zbog neosnovanog korištenja eks­plo­ata­cij­skih po­lja za­pra­vo ne­ma, jer bi ih dr­ža­va tre­ba­la vo­di­ti pro­tiv se­be, bu­du- ći da je njezina obveza riješiti vlasničke od­no­se na ko­ji­ma se da­ju kon­ce­si­je za eks­plo­ata­ci­ju si­ro­vi­na. Za­nim­lji­vo je u tom kon­tek­s­tu in­for­ma­ci­ja iz Ine, ko­ju po­t­vr­đu­ju i iz Mi­nis­tar­stva dr­žav­ne imo­vi­ne, da je sa­ma kom­pa­ni­ja ini­ci­ja­tor tak­vih ugo­vo­ra. To su, ka­žu iz Ine, re­dov­ni pos­tup­ci u ok­vi­ru pos­tup­ka ob­nav­lja­nja kon­ce­si­ja na pos­to­je­ćim Ini­nim eks­plo­ata­cij­skim po­lji­ma. Ina ih je, po­jaš­nja­va­ju, po­kre­nu­la u sklo­pu us­kla­đe­nja s no­vom za­kon­skom re­gu­la­ti­vom ka­ko bi prav­no ure­di­la pos­to­je­će kon­ce­si­je na­kon pro­mje­na u sus­ta­vu vlas­niš­tva do ko­jih je doš­lo na­kon us­pos­ta­ve Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske i pre­la­ska iz sus­ta­va druš­tve­nog vlas­niš­tva na sus­tav pri­vat­nog vlas­niš­tva.

Dr­ža­va je ta­da pos­ta­la vlas­nik ve­li­kog bro­ja ne­kret­ni­na te­me­ljem ni­za za­kon­skih pro­pi­sa, a i Ina je u pos­tup­ci­ma pre­tvor­be druš­tve­nih po­du­ze­ća pre­obli­ko­va­na u di­onič­ko druš­tvo.

Do­sa­daš­nji ugovori

“Ina je ra­ni­je ima­la ure­đe­ne imo­vin­sko­prav­ne od­no­se s ko­ris­ni­ci­ma ne­kret­ni­na na ko­ji­ma se na­la­ze ru­dar­ski objek­ti i pos­tro­je­nja unu­tar pos­to­je­ćih eks­plo­ata­cij­skih po­lja. Sa­da, ka­da se ut­vr­di da su odre­đe­ne ne­kret­ni­ne u vlas­niš­tvu RH i da su na nji­ma smje­šte­ni Ini­ni ru­dar­ski objek­ti i pos­tro­je­nja, po­kre­će se i pro­vo­di pos­tu­pak ra­di pro­cje­ne nak­na­da i os­ni­va­nja pra­va služnosti, što za­vr­ša­va skla­pa­njem ugo­vo­ra o os­ni­va­nju pra­va služnosti iz­me­đu Ine i RH”, is­ti­ču iz Ine. Do sa­da su sklop­lje­ni ugovori za 35 od 57 po­lja na ko­ji­ma je tre­nut­no ov­la­šte­nik (dio je skla­pan s op­ći­na­ma i gra­do­vi­ma u či­jem su po­sje­du po­lja), a za pre­os­ta­la su, do­da­ju u Ini, u ti­je­ku pos­tup­ci rje­ša­va­nja s nad­lež­nim dr­žav­nim ti­je­li­ma.

PRAVNIH POSTUPAKA ZBOG NEOSNOVANOG KORIŠTENJA PO­LJA NE­MA, JER BI IH DR­ŽA­VA TRE­BA­LA VO­DI­TI PRO­TIV SE­BE. NJEZINA JE OBVEZA RIJEŠITI VLASNIČKE OD­NO­SE UGOVORI O PRA­VU SLUŽNOSTI UZ NAKNADU ZA PRETHODNIH PET GO­DI­NA KORIŠTENJA ODOBRAVANI SU I ZA KO­RI­ŠTE­NJE KAMENOLOMA I ŠLJUNČARA, PRI­MJE­RI­CE, U SLU­ČA­JU SPLITSKE POMGRAD GRADNJE

MARIJAN SUŠENJ/PIXSELL

Inin po­gon Cen­tral­na plin­ska sta­ni­ca, za va­đe­nje pli­na i naf­te po­red se­la Mol­ve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.