No­rac im za­sad ni­je us­pio pre­ote­ti Zagreb

Tko će šti­ti­ti grad? Dr­žav­na ko­mi­si­ja za­us­ta­vi­la Noky Se­cu­rity u pre­uzi­ma­nju pos­lo­va So­kol-Ma­ri­ća i part­ne­ra

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SA­ŠA PAPARELLA

Tko će šti­ti­ti grad? Dr­žav­na ko­mi­si­ja za­us­ta­vi­la Noky Se­cu­rity u pre­uzi­ma­nju pos­lo­va So­kol-Ma­ri­ća i part­ne­ra

Umjes­to za­jed­nič­ke po­nu­de is­kus­nih part­ne­ra, grad­ske vlas­ti pr­vo su bi­le od­lu­či­le an­ga­ži­ra­ti tvrt­ku M. Nor­ca

Dr­žav­na ko­mi­si­ja za kon­tro­lu postupaka jav­ne na­ba­ve uva­ži­la je žal­bu za­jed­ni­ce po­nu­di­te­lja (za­šti­tar­ske tvrt­ke SokolMarić, Bi­liErić, Vgru­pa i osječ­ka Sigurnost) i po­ni­šti­la od­lu­ku ko­jom Grad Zagreb an­ga­ži­ra tvrt­ku Noky Se­cu­rity za us­lu­gu pri­vat­ne za­šti­te u ni­zu svo­jih tvrtki i us­ta­no­va. Ti­me je tvrt­ka u ko­joj je pro­ku­rist umi­rov­lje­ni ge­ne­ral Mir­ko No­rac, ba­rem za­sad, os­ta­la bez pos­la u ni­zu grad­skih tvrtki i us­ta­no­va kao što su Za­gre­bač­ki hol­ding, Vo­do­ops­kr­ba i odvod­nja, Grad­sko stam­be­no ko­mu­nal­no gos­po­dar­stvo, Jav­na us­ta­no­va Mak­si­mir, Us­ta­no­va za uprav­lja­nje sport­skim objek­ti­ma, Zo­olo­ški vrt, Za­gre­bač­ka sta­no­grad­nja i Grad Zagreb.

Ža­li­te­lji­ma, re­dom tvrt­ka­ma ko­je su do­sad ču­va­le raz­ne grad­ske ins­ti­tu­ci­je do­su­đe­no je i pra­vo na naknadu tro­ško­va žal­be­nog pos­tup­ka u vi­si­ni od 45.000 ku­na.

Tak­vom od­lu­kom Ko­mi­si­je spri­je­čen je oče­ki­va­ni ula­zak Mir­ka Nor­ca u atrak­ti­van po­sao s grad­skom upra­vom. Ka­ko se i pri­je oda­bi­ra pro­ču­lo da je gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić od­lu­čio okre­nu­ti le­đa za­šti­ta­ri­ma ko­je je go­di­na­ma

an­ga­ži­rao i po­sao da­ti tvrtki os­no­va­noj pri­je go­di­nu i pol, oni su se od­lu­či­li udru­ži­ti i iz­a­ći sa zaj­ked­nič­kom po­nu­dom, ali ni­ti tak­va tak­ti­ka im ni­je po­mo­gla.

U Gra­du Za­gre­bu ni­smo us­pje­li do­bi­ti in­for­ma­ci­ju ko­li­ku je ci­je­nu po­nu­dio Noky Se­cu­rity. Pret­hod­no je ta tvrt­ka već uš­la u Osi­jek, gdje su skla­pa­njem ugo­vo­ra s tvrt­kom Am­pli­tu­do u vlas­niš­tvu kon­tro­verz­nog po­du­zet­ni­ka Želj­ka Bi­lo­ša pre­ote­li Jo­si­pu Klem­mu po­sao osi­gu­ra­nja šo­ping cen­ta­ra Ave­nue Mall i Por­ta­no­va.

U Za­gre­bu se pri­ča za­kom­pli­ci­ra­la na­kon što je nad­lež­na ko­mi­si­ja uva­ži­la pri­mjed­bu ža­li­te­lja, a u ko­joj se na­vo­di da je Noky dos­ta­vio po­t­vr­de HOK Osi­gu­ra­nja nas­lov­lje­ne na svo­ju tvrt­ku, umjes­to na na­ru­či­te­lja, kao što je bi­lo pro­pi­sa­no. Na­da­lje, u žal­bi se na­vo­di da dos­tav­lje­ne po­t­vr­de o osi­gu­ra­nju ne sa­dr­že na­vod o uvje­ti­ma osi­gu­ra­nja, iako je to u uvje­ti­ma na­tje­ča­ja bi­lo iz­ri­či­to tra­že­no. Na­ru­či­te­lji su se ža­li­li i za­to što Noky u po­nu­di ni­je pri­lo­žio do­kaz da je svo­je obve­ze pre­ma ra­ni­jim na­ru­či­te­lji­ma ured­no iz­vr­šio, a dos­tav­lje­ni su ugovori sa če­ti­ri tvrt­ke. Uz osječ­ki Am­pli­tu­do, Nor­če­vi su kli­jen­ti i za­gre­bač­ke tvrt­ke Ne­kret­ni­ne Is­tok, Fla­min­go te GIP Pi­onir. Osim to­ga, ža­li­te­lji su tvr­di­li ka­ko Noky Se­cu­rity ni­je do­ka­zao da ras­po­la­že s ba­rem 28 za­šti­ta­ra, što je mi­ni­ma­lan broj za obav­lja­nje tog pos­la. Na­ime, za­šti­tar Sa­ša Hor­vat se 20. si­ječ­nja 2017. pre­ki­nuo je rad­ni od­nos u Nokyj Se­cu­rity i za­pos­lio se u osječ­koj Si­gur­nos­ti, ta­ko da u vri­je­me pod­no­še­nja po­nu­de vi­še ni­je ra­dio za Nor­če­va tvrt­ku.

Iako je iz Noky Se­cu­rityja sti­glo po­ma­lo na­iv­no tu­ma­če­nje ka­ko je “ime Sa­ša Hor­vat jed­no od naj­češ­ćih u RH te se ne mo­že za­klju­či­ti da je oso­ba na­ve­de­na na po­pi­su is­ta oso­ba za ko­ju je ža­li­telj dos­ta­vio do­ka­ze”, Ko­mi­si­ja je uvi­dom u do­ku­men­ta­ci­ju po OIBu za­klju­či­la da je ri­ječ o is­toj oso­bi, od­nos­no da se “pri­go­vor ža­li­te­lja ne mo­že ot­klo­ni­ti”. ZAJEDNICA ŽA­LI­TE­LJA SRUŠILA JE NORCU VEĆ DOGOVORENI PO­SAO JER NOKY SE­CU­RITY NI­JE DO­KA­ZAO DA RAS­PO­LA­ŽE S BA­REM 28 ZA­ŠTI­TA­RA, MINIMALNIM BROJEM ZA TAJ PO­SAO

NO­VOM TAKMACU ZAJEDNIČKI SE POKUŠAVAJU SUPROTSTAVITI SOKOLMARIĆ, BILIĆ-ERIĆ, V-GRU­PA I SIGURNOST

GO­RAN STANZL/PIXSELL

Zlat­ko Ma­rić

GO­RAN STANZL/PIXSELL

Mir­ko No­rac

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.