Vla­ho­vić da­ro­vao dio di­oni­ca i po­ja­čao gla­sač­ki utje­caj

Ma­nje, a vi­še Čel­nik Adri­sa 7% re­dov­nih di­oni­ca pre­nio kće­ri­ma, a po­tom ste­kao 1,2% pa kon­tro­li­ra vi­še no pri­je

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - JADRANKA DOZAN

Pred­sjed­nik Upra­ve Adris gru­pe An­te Vla­ho­vić od proš­lo­ga tjed­na u svom vlas­niš­tvu ima ne­što ma­nji broj di­oni­ca, ali je ukup­no gle­da­no uoči sko­re glav­ne skup­šti­ne za­pra­vo po­ja­čao gla­sač­ki utje­caj u kom­pa­ni­ji.

Ka­ko je pot­kraj proš­log tjed­na kom­pa­ni­ja iz­vi­jes­ti­la Za­gre­bač­ku bur­zu, od 2,2 mi­li­ju­na ili 23 pos­to ukup­nog bro­ja re­dov­nih di­oni­ca (što či­ni 13,5 pos­to te­melj­no­ga ka­pi­ta­la) ko­je je dr­žao Vla­ho­vić je ot­pus­tio vi­še od 673 ti­su­će ili 7 pos­to ukup­nog bro­ja di­oni­ca s pra­vom gla­sa, i to ta­ko što ih je da­rov­nim ugo­vo­ri­ma pre­pus­tio kće­ri­ma.

Is­to­dob­no s tim ot­pu­šta­njem iz Adris gru­pe su iz­vi­jes­ti­li da je pr­vi čo­vjek Adri­sa ste­kao 112.412 re­dov­nih di­oni­ca po 392,14 ku­na te još 7235 pov­la­šte­nih (bez pra­va gla­sa) po 345,53 ku­ne, od­nos­no ukup­no oko 46,6 mi­li­ju­na ku­na. Te su tran­sak­ci­je re­ali­zi­ra­ne u sklo­pu kom­pa­ni­ji­na pro­gra­ma ras­po­la­ga­nja vlas­ti­tim di­oni­ca­ma na te­me­lju ko­je­ga se s ‘adri­sov­ci­ma’ pri­je dvi­je go­di­ne ot­po­če­lo sa skla­pa­nji­ma ugo­vo­ra o ku­po­pro­da­ji.

Ka­ko je Vla­ho­vi­će­vo pret­hod­no ot­pu­šta­nje di­oni­ca ri­je­še­no unu­tar obi­te­lji, na pred­sto­je­ćoj skup­šti­ni nje­gov će gla­sač­ki utje­caj u od­no­su na do­sa­daš­nji za­pra­vo oja­ča­ti za no­vos­te­če­nih 1,16 pos­to di­oni­ca s pra­vom gla­sa.

U di­je­lu inves­ti­cij­ske za­jed­ni­ce sma­tra se da bi po­s­ljed­nji po­te­zi čel­ni­ka Adri­sa mo­gli bi­ti po­ve­za­ni i s ne­dav­nim os­ni­va­njem no­ve udru­ge di­oni­ča­ra. Jer, mno­gi su uvje­re­ni da iza te ini­ci­ja­ti­ve sto­je inves­ti­cij­ski pot­ko­va­ni, upuAn­te će­ni i ne baš ma­li di­oni­ča­ri.

GO­RAN STANZL/PIXSELL

Vla­ho­vić, Adris

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.