U dru­gom kru­gu ma­nje bi­ra­ča

Lo­kal­ni iz­bo­ri

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

U ne­dje­lju u se­dam sa­ti otvo­re­no je ne­što ma­nje od 4500 bi­rač­kih mjes­ta na ko­ji­ma osam žu­pa­ni­ja i Grad Zagreb ko­ji ima sta­tus gra­da­žu­pa­ni­je, 54 gra­da i 102 op­ći­ne u dru­gom kru­gu bi­ra­ju svo­je žu­pa­ne, gra­do­na­čel­ni­ke i na­čel­ni­ke, bi­ra­li­šta su za­tvo­re­na u 19 sa­ti.

Ne­što ma­nje od 700 ti­su­ća bi­ra­ča, od­nos­no njih 27,45 pos­to gla­so­va­lo je do ne­dje­lje pos­li­je­pod­ne u dru­gom kru­gu lo­kal­nih iz­bo­ra, to je go­to­vo osam pos­to ma­nje u od­no­su na pr­vi iz­bor­ni krug, obja­vi­lo je Dr­žav­no iz­bor­no po­vje­rens­tvo (DIP) u 17 sa­ti. Na­ime, pri­je dva tjed­na, do 16, 30 sa­ti na ra­zi­ni dr­ža­ve gla­so­va­lo je 35, 15 pos­to bi­ra­ča. Naj­vi­še bi­ra­ča, go­to­vo po­lo­vi­ca, iz­aš­la je u Lič­ko­senj­skoj žu­pa­ni­ji, po­tom u Za­dr­skoj (45, 34 pos­to), naj­ma­nje u Vu­ko­var­sko­sri­jem­skoj (21, 7 pos­to). U Za­gre­bu je gla­so­va­lo 28, 9 pos­to bi­ra­ča, u Spli­tu 26, 7 pos­to, u Osi­je­ku 23, 6 pos­to te u Ri­je­ci 20, 9 pos­to. Met­ko­vić bi­lje­ži vi­sok oda­ziv, čak 49, 9 pos­to.

N. ČUTUK/PIXSELL

Do 17 sa­ti gla­so­va­lo 27,45 pos­to bi­ra­ča

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.