M SAN-u naj­vi­še nov­ca do­no­se ure­đa­ji vlas­ti­tog bren­da Vi­vax

Iz­daš­no Naj­ve­ća hr­vat­ska IT kom­pa­ni­ja la­ni na Vi­vaxu ima­la pri­hod 38,6 mil. €, 17% od ukup­nog

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BERNARD IVEZIĆ

DO KRA­JA GO­DI­NE PREDSTAVIT

ĆE­MO JOŠ 4 DO 5 PRE­MI­UM SMAR­TP­HO­NEA Vla­di­mir Br­klja­ča Vi­vax

M SAN je u 24 dr­ža­ve la­ni pro­dao vi­še od 150 ti­su­ća pa­met­nih mo­bi­te­la mar­ke Vi­vax, a ove go­di­ne plan mu je rast za 36 ti­su­ća ko­ma­da te u vri­jed­nos­ti is­po­ru­ka

Tri­na­est je sre­tan broj za naj­ve­ću IT kom­pa­ni­ju u Hr­vat­skoj, MSAN gru­pu, jer toč­no to­li­ko joj je go­di­na trebalo da se iz dis­tri­bu­te­ra pre­tvo­ri u pro­izvo­đa­ča. MSAN gru­pa u pe­tak je obja­vi­la da joj je la­ni po pr­vi pu­ta vlas­ti­ti teh­no­lo­ški brend Vi­vax pos­tao po­je­di­nač­no naj­iz­daš­ni­ji iz­vor prihoda.

Vla­di­mir Br­klja­ča, vo­di­telj Vi­vaxa u M SAN gru­pi na pred­stav­lja­ju no­vog flag­ship pa­met­nog mo­bi­te­la Vi­vax Fly 4 iz­ja­vio je da su la­ni pod Vi­vaxom os­tva­ri­li pri­hod od 38,6 mi­li­ju­na eura ili 17 pos­to ukup­nih prihoda M SAN gru­pe. Ove go­di­ne oče­ku­je nas­ta­vak ras­ta s Vi­vaxom, u ok­vi­ru ko­jeg se pro­izvo­de pa­met­ni te­le­vi­zo­ri, mo­bi­te­li, kli­me i ku­ćan­ski apa­ra­ti te ko­ji za­poš­lja­va 80 struč­nja­ka, na 45,3 mi­li­ju­na eura.

Pr­vi ta­blet, pr­vi smar­tp­ho­ne

“Sa 17 pos­to udje­la prihoda unu­tar M SAN gru­pe pos­ti­gli smo da smo po­je­di­nač­no pr­vi po pro­me­tu unu­tar kom­pa­ni­je ko­joj je te­melj­no pos­lo­va­nje u po­dru­čju dis­tri­bu­ci­je”, is­ti­če Br­klja­ča.

I dok je da­nas ra­zvoj vlas­ti­tih vi­so­ko­teh­no­lo­ških rob­nih mar­ki pos­tao stan­dard­ni smjer ra­zvo­ja svih dis­tri­bu­te­ra i tr­go­va­ca IT ro­bom u Hr­vat­skoj, M SAN je u ra­zvoj vlas­ti­tog bren­da kre­nuo još 2003. go­di­ne. U vri­je­me kad je kre­nuo s bren­dom Vi­vax, M SAN je imao uku­pan pri­hod od 738,9 mi­li­ju­na ku­na. La­ni je sa­mo od Vi­vaxa ge­ne­ri­rao go­to­vo po­lo­vi­cu tog iz­no­sa. Za­mah ra­zvo­ju Vi­vaxa kom­pa­ni­ja je da­la pri­je pet go­di­na ka­da je bez pom­pe na hr­vat­sko tr­ži­šte iz­ba­ci­la pr­vi hr­vat­ski ta­blet. Ta­da je već u po­nu­di ima­la i dva kla­sič­na GSM mo­bi­te­la s po­dr­šku za du­alSIM. Go­di­nu kas­ni­je M SAN je na tr­ži­šte iz­ba­cio svoj pr­vi pa­met­ni mo­bi­tel Vi­vax SMART Po­int ko­ji se po­ka­zao kao ve­li­ki tr­žiš­ni us­pjeh.

U dva tjed­na od po­čet­ka pro­da­je pla­nu­la je pr­va se­ri­ja od 4000 ko­ma­da, a M SAN je na tom pos­lu utr­žio tri mi­li­ju­na ku­na. “La­ni smo pro­da­li 150 ti­su­ća Vi­vax pa­met­nih mo­bi­te­la u 24 dr­ža­ve, a sa­mo no­vi mo­del Fly 4 oče­ku­jem da će bi­ti pro­dan do kra­ja go­di­ne u vi­še od 10 ti­su­ća ko­ma­da”, ka­že Br­klja­ča.

M SAN ove go­di­ne oče­ku­je rast pro­da­je za 36 ti­su­ća ko­ma­da pa­met­nih mo­bi­te­la. Pre­ma po­da­ci­ma za pr­vih pet mje­se­ci pro­da­ja ras­te pre­dvi­đe­nim tem­pom što se ti­če ko­li­či­na. Vri­jed­nos­ti is­po­ru­ke ras­tu još br­že, za 45 pos­to.

Naj­br­že ras­tu­ći seg­ment

“Do kra­ja go­di­ne pla­ni­ra­mo pred­sta­vi­ti još če­ti­ri do pet pre­mi­um pa­met­nih mo­bi­te­la”, ka­že Br­klja­ča.

Do­da­je da sad dr­že 17 pos­to otvo­re­nog tr­ži­šta pa­met­nih mo­bi­te­la, od­nos­no onih ko­ji se pro­da­ju mi­mo mo­bil­nih ope­ra­te­ra. Ri­ječ je o naj­br­že­ras­tu­ćem seg­men­tu tr­ži­šta, jer ope­ra­te­ri sve ma­nje su­bven­ci­oni­ra­ju pro­da­ju mo­bi­te­la. “Do kra­ja go­di­ne oče­ku­jem da će­mo dr­ža­ti vi­še od 22 pos­to tog tr­ži­šta i bi­ti je­dan od top 3 bren­da pa­met­nih mo­bi­te­la u Hr­vat­skoj”, za­klju­ču­je Br­klja­ča.

MARKO PRPIĆ/ PIXSELL

M SAN je la­ni pro­izvod­nju svih Vi­vax TV-a iz Ki­ne pre­ba­cio u Hr­vat­sku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.