Ja­dro­li­ni­ja u ljet­nom re­du plo­vid­be, s no­vim li­ni­ja­ma

Se­zon­ske ta­ri­fe Do 1. lis­to­pa­da do­dat­ne ve­ze u lo­kal­nom pro­me­tu, ci­je­ne vi­še pro­sječ­no 20%. Uve­de­ne i no­ve re­la­ci­je ka­ta­ma­ra­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Naj­ve­ći hr­vat­ski brod­ski put­nič­ki pri­je­voz­nik Ja­dro­li­ni­ja preš­la je na se­zon­ski red plo­vid­be, ko­ji do 1. 10. po­dra­zu­mi­je­va do­dat­na pu­to­va­nja na li­ni­ja­ma u lo­kal­nom pro­me­tu, zbog oče­ki­va­nog po­ve­ća­nog pri­je­va tu­ris­ta. Ima i no­vu ka­ta­ma­ran­sku li­ni­ju Pu­laUni­jeSu­sakMa­liLo­šinj-Ilo­vik-Sil­ba-Za­dar, te još jed­nu, se­zon­sku ka­ta­ma­ran­sku, ko­ja će od 9. lipnja plo­vi­ti na re­la­ci­ji Du­brov­nikKor­ču­la-Hvar-Bol-Split. Sa se­zon­skim re­dom, is­ti­ču iz Ja­dro­li­ni­je, na sna­zi je i se­zon­ska ta­ri­fa, sa ci­je­na­ma pro­sječ­no 20 pos­to vi­ši­ma od uobi­ča­je­nih, ali ona ne vri­je­di za oto­ča­ne, vlas­ni­ke otoč­nih is­kaz­ni­ca. Svo­jim bro­do­vi­ma i tra­jek­ti­ma Ja­dro­li­ni­ja je la­ni pre­vez­la 11,3 mi­li­ju­na put­ni­ka i 2,6 mi­li­ju­na vo­zi­la, što je na­kon 2015., dru­ga go­di­na u po­vi­jes­ti bro­da­ra da je broj put­ni­ka pre­ma­šio 10 mi­li­ju­na. Oni kar­te, osim u agen­ci­ja­ma i pro­daj­nim mjes­ti­ma u pris­ta­ni­šti­ma, mo­gu kupiti i onli­ne, a mo­gu­će je i otva­ra­nje pre­pa­id ra­ču­na na tzv. Ja­dro­li­ni­ja2Go kar­ti­com, ko­ja osi­gu­ra­va di­rek­tan ukr­caj na brod. Flo­ta Ja­dro­li­ni­je la­ni je ob­nov­lje­na ula­ga­nji­ma od 60 mi­li­ju­na ku­na, a u pro­me­tu je 50 bro­do­va, ko­ji dnev­no ima­ju vi­še od 600 po­la­za­ka, te oko 600.000 put­ni­ka tjed­no, po­lo­vi­nu lje­ti. Osim duž hr­vat­ske oba­le, Ja­dro­li­ni­ja je pri­sut­na i u me­đu­na­rod­nim vo­da­ma Ja­dran, jer od sre­di­ne svib­nja, pod­sje­ća­ju iz ri­ječ­ke tvrt­ke, pos­to­ji me­đu­na­rod­na tra­jek­t­na li­ni­ja od Ba­ri­ja u Ita­li­ji do Ba­ra u Cr­noj Go­ri, u su­rad­nji s Bar­skom plo­vid­bom. Li­ni­ja je u pro­me­tu do pro­sin­ca, pre­ko bro­da Du­brov­nik, ko­ji već poI ve­zu­je Du­brov­nik i Ba­ri.

ovog lje­ta oče­ku­je se pu­no put­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.